Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz

  Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

  AISZKHÜLOSZ

  LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ

   

  Fordította
  Trencsényi-Waldapfel Imre

   

   

  SZEMÉLYEK

  ERŐ
  ERŐSZAK
  HÉPHAISZTOSZ
  PROMÉTHEUSZ
  AZ ÓKEANISZOK KARA
  ÓKEANOSZ

  HERMÉSZ

  Történik Szküthiában, sziklás vidéken


  ERŐ
  A föld határa már ez itt, ahol vagyunk,
  a szkűtha táj, embernemjárta pusztaság.
  Héphaisztosz, az rád tartozik, hogy teljesítsd,
  amit reád bízott atyád: a meredek
  sziklához láncold ezt a nagy gonosztevőt,
  bilincse elszakíthatatlan vas legyen.
  Hiszen te vagy, kit meglopott, virágodat
  az embereknek adta, soktudó tüzed.
  E bűnéért az istenek megbüntetik,
  hogy megtanulja: Zeusz uralmát tűrni kell,
  s embert szeretni végre abbahagyja már.

  HÉPHAISZTOSZ
  Erő s Erőszak, immár semmi dolgotok,
  mit Zeusz parancsa rótt reátok, készen áll.
  De én alig merem, ki isten és rokon,
  viharcsapkodta sziklafalhoz kötni őt,
  és mégis meg kell tenni, mert atyánk szavát
  ki könnyen venné, súlyos bajba jut maga.

  Prométheuszhoz

  Józan Themisznek nagyralátó gyermeke,
  parancs köt engem, hogy téged megkösselek,
  embertelen szirthez, feloldhatatlanul,
  hol nem fogsz több halandót látni s hallani,
  a tűző napfény itt aszalja bőrödet,
  amíg virága hervad, és örülsz, ha már
  az éjnek tarka köntösébe bujt a nap,
  s örülsz hajnalban, hogy fölszáll a dér megint.
  Kifogyhatatlan kínjaid sorvasztanak,
  s ki megmentőd lehet, nem jött világra még.
  Embert szeretni erre volt csak jó neked!
  Isten létedre istenekkel nem törődsz,
  s az emberekkel többet, mintsem kellene.
  Ezért ím ezt a zord sziklát őrizheted,
  álmatlan állsz, térded be sem hajlíthatod,
  és hasztalan siránkozol szüntelenül,
  a jajgatás meg nem puhítja Zeusz szívét:
  az új urak mindig kérlelhetetlenek.

  ERŐ
  Akkor miért időzöl s mit sajnálkozol?
  Az istenektől megvetett istent miért
  nem gyűlölöd, ki kincsed osztogatta el?

  HÉPHAISZTOSZ
  Rokonság és barátság mégis nagy dolog.

  ERŐ
  Elismerem, de hát atyád szavát szabad
  kevésbe venni? Félelemre ez nem ok?

  HÉPHAISZTOSZ
  Könyörtelen vagy és elszántsággal tele.

  ERŐ
  Mit sem segít siratni őt, haszontalan
  erőfeszítéssel ne törd magad te sem.

  HÉPHAISZTOSZ
  Hogy gyűlölöm saját kezem művészetét!

  ERŐ
  Miért gyűlölöd? Hiszen belátni egyszerű:
  a szenvedést nem mesterséged hozta rá.

  HÉPHAISZTOSZ
  De mégis, lenne bárki más a mestere.

  ERŐ
  Csak egy nem terhes: lenni istenek felett
  királynak, s Zeuszon kívül senki sem szabad.

  HÉPHAISZTOSZ
  Tapasztalom, s nincs mit mondhatnék ellene.

  ERŐ
  Mégsem sietsz bilinccsel megkötözni őt,
  hogy tétlenül tovább ne lásson Zeusz atya?

  HÉPHAISZTOSZ
  Láthatja már, hogy készen áll a karperec.

  ERŐ
  Tedd hát kezére, s megfeszítve izmaid,
  fogj vaspörölyt, szegezd a sziklához vele.

  HÉPHAISZTOSZ
  Meglesz az is, félmunkát nem csinálok én.

  ERŐ
  Csapj rá jobban, szorítsd, ne hagyd lazán sehol,
  szörnyen ravasz s még szökni tud, hol senki más.

  HÉPHAISZTOSZ
  E kar szilárdan áll, mozdíthatatlanul.

  ERŐ
  Kösd jól a másikat le, hadd tanulja meg,
  akármilyen bölcs is, Zeusznál alábbvaló.

  HÉPHAISZTOSZ
  Hisz rajta kívül vád nem érhet senkitől.

  ERŐ
  Most még tömör vasék könyörtelen fogát
  egy lendülettel verd keresztül mellkasán.

  HÉPHAISZTOSZ
  Ó, jaj, Prométheusz, együtt szenvedek veled!

  ERŐ
  Szabódsz megint, s szánod Zeusz ellenségeit?
  Ne kelljen egyszer megsiratnod önmagad!

  HÉPHAISZTOSZ
  A szemnek elviselhetetlent láthatod.

  ERŐ
  Azt látom én, elnyerte ez, mit érdemelt.
  De szíjazd össze bordáit körös-körül.

  HÉPHAISZTOSZ
  Kell, hogy tegyem, te mégse sürgess ennyire.

  ERŐ
  Bizony sürgetlek én, de még hajszollak is.
  Alája lépve hurkold össze combjait.

  HÉPHAISZTOSZ
  Már kész a mű, s nem is volt sok dolgom vele.

  ERŐ
  Erősen rakd reá szeges bilincseit,
  e művedet kemény bíró ítéli meg.

  HÉPHAISZTOSZ
  Külsődhöz méltó minden szó a nyelveden.

  ERŐ
  Te kényeskedj csak, ám szememre azt ne vesd,
  ha bennem több a büszkeség s az indulat.

  HÉPHAISZTOSZ
  Menjünk tovább, már tagjait bilincs köti. (El)

  ERŐ
  (Prométheuszhoz) Most gőgösködj, s az istenek tulajdonát
  az egynapélő embereknek osztogasd!
  Mit tudnak ők enyhítni szenvedéseden?
  Hazug néven neveznek így az istenek:
  Prométheusz, hisz magad szorulsz tanácsra, hogy
  e mesterműből itt kibontakozni tudj.

  Az Erőszakkal együtt el

  PROMÉTHEUSZ
  (egyedül) Ó, halhatatlan éther, gyors szárnyú szelek,
  források, tenger számtalan hullámain
  kelő kacaj, te mindeneknek anyja, Föld,
  s te, mindentlátó Nap, tekintsetek reám!
  isten vagyok s mivel sújtottak istenek.

  Nézzétek, milyen gyalázat
  gyötör engemet, évezrednyi időt
  fogok átszenvedni, az istenek új
  királya találta ki szégyenemül
  ezt a bilincset.
  Jaj, jaj, a jelen s a jövő bajokért
  sóhajtozom én, fel fog-e egykor
  virradni a végnap e kínra?

  Mégis mit beszélek? Én mindent tudok
  előre pontosan, mi lesz, váratlanul
  nem érhet engem semmi baj, s a ránk szabott
  sorsot nyugodtan kell viselni, tudva, hogy
  erős a végzet, nem harcolhatunk vele.
  De elhallgatni sem tudom s elmondani
  sem azt, mi balszerencse ért. Az emberek
  kedvéért vettem ily igát magamra én:
  husáng szárába töltve loptam el nekik
  a szikrát, mely minden mesterség mestere,
  s az emberek minden szükségében segít.
  Ily bűnömért most büntetésem szenvedem,
  bilincsbe verve, s nincs fejem felett fedél.

  Hah, hah,
  mily hang, mily illat száll felém láthatatlan,
  isteni-e vagy emberi vagy félisteni?
  Az, ki a föld peremén jön e szirthez,
  csak nézi szenvedésemet vagy tenni kész?
  Isten vagyok, lásd, balsorsban, bilincsben is,
  Zeusz maga gyűlöl, más istenek is,
  haragot táplálnak ellenem ők,
  mind, aki csak Zeusz házához jár,
  amiért a halandókat szeretem.
  De, jaj, mi e zaj, mi mozog s közelít?
  Keselyűk csattognak? Hallom, a légben
  lebegő szárnyak susogása kél.
  Minden megijeszt, mi jöhet még.

  KAR
  Tőlünk ne félj, mert e sereg baráti szívvel
  közelít a sziklafalhoz,
  sebesen ver a szárnyunk, bár nehezen
  bocsátott útnak atyánk,
  fürge szelek suhanása hajtott.
  Mert vaskalapács zaja járta át a barlang
  üregét, s félénk szivem
  szűzi szemérme oszlik,
  szárnyas szekeren sietek sarútlan.

  PROMÉTHEUSZ
  Ó jaj, ó jaj,
  sokgyerekű Téthüsznek a lányai,
  és az egész földet átkaroló,
  soha meg nem nyugvó ár, Ókeanosz
  atya gyermekei,
  lássátok e zord bilincset, amely
  ideláncolt engem e szirthez,
  állok magas őrhelyemen,
  s nincs, ki irigyli tőlem.

  KAR
  Látom, Prométheusz, s feketén borul szememre
  felhő tele könnyel,
  amikor így kell tégedet látnom,
  kövekhez hozzá száradó
  testedet itt eme rút bilincsben.
  Mert az Olümposzon új uraké a kormány,
  velük új törvény az úr:
  Zeusz szava durva önkény,
  a régi hatalmakat eltüntette.

  PROMÉTHEUSZ
  Száműzne a föld mélyére, azon
  túl, hol a holtakat
  őrizi Hádész, Tartaszosz alján
  bár tartana fogva örökre bilincs,
  hogy senki, sem isten, sem pedig ember
  rajtam ne nevessen.
  Most itt lebegek, s ellenfeleim
  káromnak örülve kacagnak.

  KAR
  Ki volna oly keményszivű
  az istenek között, aki még
  nevetni tudna sorsodon?
  Siratnak is, egyedül Zeusznak tartja konokul mindig
  a haragot, tőle függenek
  Uranosz gyermekei,
  s nem nyugszik, míg szíve a bosszura éhezik,
  vagy valamely ravaszabb isten veszi át hatalmát.

  PROMÉTHEUSZ
  Egykor, bizony így van, bár e nehéz
  béklyó köti gúzsba a tagjaimat,
  rám fog szorulni az égi király,
  mert amaz új tervet tudom én,
  mely megfosztja hatalmától.
  Nem bűvöl engem mézédes szó,
  fenyegethet, s meg nem rettenek én,
  titkomat el nem árulom addig,
  e kegyetlen láncot amíg le nem oldja,
  s meg nem fizet egyszer
  méltatlanul eltűrt kínjaimért.

  KAR
  Te vakmerő vagy, a csapás
  nem törte meg dacodat, nagyon
  szabad szavakra nyílt a szád.
  De engemet aggodalom tölt el, remeg szívem,
  csak a te sorsodat féltem,
  hogy fog a révbe hajód
  érni annyi kín és baj után? Hisz Kronosz fiát
  megközelíteni nem lehet, a szíve hajthatatlan.

  PROMÉTHEUSZ
  Jól tudom én, hogy zord s a kezében
  maga tartja a törvényt, mégis előbb
  vagy utóbb meg fog lágyulni, mikor
  baj zúdul rá,
  s indulatát már megzabolázva
  lépne baráti frigyre velem,
  s kedvemben járni igyekszik.

  KARVEZETŐ
  Előttünk nyíltan szólj s mindent mondj el nekünk,
  hogy Zeusz bűnösnek téged mily bűnben talált,
  miért rótt rád ilyen keserves büntetést.
  Mindezt tudasd velünk, ha nem fáraszt a szó.

  PROMÉTHEUSZ
  Bizony beszélni róla gyötrelem nekem,
  de éppenoly fájdalmas az, ha hallgatok.
  Mikor harag támadt az istenek között,
  és egymás ellen indítottak háborút -
  Kronoszt akarta trónjáról ledönteni
  egy részük, hogy királyuk Zeusz legyen, viszont
  nem tűrték Zeuszt maguk felett a többiek -,
  akkor, habár az én tanácsom volt a jó,
  az Égtől s Földtől származó Titán-fiak
  nem hallgattak reám, szelíd beszédemet
  megvetve durva gőggel azt remélte mind,
  hogy nyers erő hatalmukat megvédheti.
  De engemet kioktatott anyám, Themisz
  és Gaia - mert egy isten ez, de soknevű -
  jövőnkre nézve ő adott szent jóslatot,
  nemegyszer mondta: nem segít a nyers erő,
  de csellel győzhetünk hatalmasabbakon.
  Mindezt hiába mondtam el nekik, nem is
  figyeltek erre, nem becsülve meg szavam.
  Legjobbnak ily körülmények között nekem
  anyámnak oldalán állnom mutatkozott
  s Zeuszt támogatni, hogyha hű, hű társaként.
  Tanácsaim szerint rejtette Tartarosz
  mélységesen sötét ölén az ős Kronoszt
  s a véle harcolókat el. Tehát nekem
  az istenek királya ezt köszönheti,
  s ily csúfosan fizette meg szolgálatom!
  A zsarnoksággal mindig együtt jár e kór:
  barátaikban sem mernek megbízni ők.
  De még e kérdés hátra van, mi volt az ok,
  miért gyötör, megmondom én világosan.
  Alighogy atyja trónján ült az új király,
  elosztogat mindent az istenek között,
  egyiknek ezt, másiknak azt, megosztozik
  velük hatalmán, ám a sok bajt szenvedő
  halandókkal nem gondol, sőt azt tervezi,
  hogy elpusztítja őket s új fajt ültet el.
  S nem mondott ellent ennek senki sem, csak én!
  Mertem, s az emberfajt ez attól védte meg,
  hogy összetörve Alvilágra hulljanak.
  Ezért görbíti szenvedés a tagjaim,
  hogy elviselni kín, de kínos látni is.
  Halandókat szántam meg én, de szánalom
  nem jut nekem, kegyetlenül bánt Zeusz velem,
  s most lássa ennek szégyenét, ha rám tekint.

  KARVEZETŐ
  Az kősziklából vétetett, s a szíve vas,
  ki át nem érzi súlyos szenvedésedet,
  Prométheusz, ezt ne láttam volna bár soha,
  de láttam, és szívembe szúrt a fájdalom.

  PROMÉTHEUSZ
  Barátaimnak gyötrelmes látvány vagyok.

  KARVEZETŐ
  De mondd, nem tettél semmi mást ezen kívül?

  PROMÉTHEUSZ
  Azt, hogy végóráját ne sejtse senki meg.

  KARVEZETŐ
  Ilyen betegség ellen mily gyógyírt találsz?

  PROMÉTHEUSZ
  Az emberek lelkébe loptam vak reményt.

  KARVEZETŐ
  Szegényeknek nagy kincset adtál evvel is.

  PROMÉTHEUSZ
  S adtam hozzá még lángszemű tüzet nekik.

  KARVEZETŐ
  Hát most a tűz az egynapélők birtoka?

  PROMÉTHEUSZ
  És mindenféle mesterségre ez tanít.

  KARVEZETŐ
  Ez volt tehát a bűn, amért Zeusz tégedet...

  PROMÉTHEUSZ
  ...így kínoz, és meg nem lazítja láncaim.

  KARVEZETŐ
  S kínszenvedésednek határa szabva nincs?

  PROMÉTHEUSZ
  Ő szab határt csak, Zeusz, ha úgy tetszik neki.

  KARVEZETŐ
  És tetszik-é majd? Van remény? Nem látod át,
  hogy tévedtél? S hogy tévedtél, kimondanom
  nem kellemes nekem, s neked kín hallani.
  De hagyjuk ezt, inkább feloldozást keress.

  PROMÉTHEUSZ
  Könnyű annak, kit baj nem ért, a szenvedőt
  a biztos partról bölcs szavakkal inteni.
  Magam tudom legjobban, mit követtem el,
  amit tettem, megtettem, most is vállalom:
  az emberek pártját fogtam s elbuktam én.
  De mégse vártam büntetésemül, hogy itt
  égnek törő sziklák között sorvadjak el,
  magányos ormon, mit szomszéd se látogat.
  De már a meglevő bajért ne sírjatok,
  inkább a földre szállva halljátok szavam,
  s a véges-végtelen jövőbe lássatok.
  Higgyétek el nekem, higgyétek el, ha most
  velem szenvedtek együtt, egyre vándorol
  s hol itt lakik, hol ott keres tanyát a baj.

  KAR
  Hívásodnak szívesen teszünk
  eleget, Prométheusz!
  Már fürge kocsinkat s az étheri pályát,
  hol a sas száll, kecsesen szökellő
  lábbal elhagyjuk s megállunk
  e köves talajon. Mondd el nekünk
  minden bajodat legelölről.

  ÓKEANOSZ
  (fellép) Hosszú utakat járva be, hozzád
  ime eljövék én is, Prométheusz,
  sasparipámat nem zablával,
  csak gondolatommal irányítom.
  Mert tudd meg, a sorsod nekem is fáj.
  Rokonom vagy, ez is már elegendő,
  de a vér kötelékén túl
  nincs senki, akit többre becsülni
  tudnék nálad.
  Még megtudod: ez nem üres fecsegés,
  hiú hízelgés, de való, nosza hát,
  mondd, mit tudok én segíteni?
  És nem fogod azt mondhatni, hogy él
  igazabb hived Ókeanosznál.

  PROMÉTHEUSZ
  Mi ez megint? Hát eljöttél hozzám te is,
  hogy szenvedéseim tanúja légy? Hogyan
  merted hullámaid s a kővel önmagát
  beboltozó barlangot hagyni el, s a vas
  szülőanyját, e földet látogatni? Hogy
  balsorsomat lásd és együtt szenvedj velem?
  Hát nézd e látványt: az, ki Zeusz barátja volt
  s egykor hatalmáért együtt küzdött vele,
  miatta mily kínok között vergődik itt.

  ÓKEANOSZ
  Látom, Prométheusz, és tanácsra kész vagyok,
  javad keresve, bár fortélyos vagy te is.
  Ismerd meg tenmagad s változtass elveden,
  mert változott az úr az istenek fölött.
  Ha mindig ily konok s élesre fent szavak
  repülnek ajkadról, bármily magasban ül,
  meghallja Zeusz, s kél benne új düh ellened,
  mihez képest gyerekjáték e mostani.
  Benned, szegény, szűnjék a régi indulat,
  és azt keresd, e kínoktól hogy mentesülj.
  Úgy gondolod talán, avult e bölcsesség,
  igazság mégis, ó, Prométheusz, s az marad,
  hogy így jár az, ki nyelvét meg nem fékezi.
  Mégsem szelídülsz, nem volt még elég a baj,
  ahhoz, mi máris ért, újabbakat kívánsz.
  Ha elfogadsz engem tanítómesterül,
  nem rúgsz tovább az ösztökén, belátva, hogy
  zsarnoknak nem kell tettéért felelnie.
  Én elmegyek most és kisérletet teszek,
  talán ki tudlak kínjaidból váltani,
  csak csendesedj le, és ne vétkezzék a szád.
  Vagy nem tudod, ki bölcsebb vagy mindenkinél,
  a nyelvelésnek hogy kijár a büntetés?

  PROMÉTHEUSZ
  Irigyellek, ha nem helyeznek vád alá
  csupán azért, hogy énvelem törődni mersz.
  Hagyd abba már s többé ne is gondolj velem,
  engesztelő szavadra úgysem enged ő.
  Vigyázz magadra, bajt ne láss utad miatt.

  ÓKEANOSZ
  Sokkal jobban törődsz másokkal, mint magad
  sorsával; nem szavad, tetted mutatja ezt.
  De vissza nem tarthatsz te engem, indulok,
  és bízva bízom abban, hogy megadja Zeusz
  nekem, hogy büntetésedet feloldja már.

  PROMÉTHEUSZ
  Dicsérlek érte s abba nem hagyom soha,
  jóindulatban nincs nálad hiány, de ne
  fáradj ügyemben mégse, mert haszontalan
  minden fáradságod, bármennyit fáradozz.
  Békében élj, tőlem távol tartván magad.
  Mert én azért, hogy engem balszerencse ért,
  nem kívánom, hogy mások bajba jussanak.
  Nem én, hisz épp eléggé fájdalmas nekem
  testvérem sorsa, Atlaszé, ki napnyugat
  vidékein megállva ég s föld oszlopát
  hordozza vállán, mint irtózatos terhet.
  A Földnek szörnyszülött fiát, Kilikia
  barlangjának lakóját egykor, százfejű
  szilaj Tüphónt is szánakozva láttam én:
  legyőzetett, ki minden istennel dacolt.
  Száz torkon át sziszegve szállt a borzalom,
  félelmes fényt villámlott mindegyik szeme,
  s már készen állt Zeusz trónját elpusztítatni.
  De jött és eltalálta Zeusz éber nyila,
  a villám, mely leszállva tűzlángot lehelt,
  s elhallgattatta felfuvalkodott szavát,
  mert áthatolt a tűz a belsőrészeken,
  s hamvába roskadott a lázadó erő.
  És most, akár a dögtetem, haszontalan,
  tengerszoros partjára vetve nyúlik el,
  az Étna súlyosan föléje tornyosul,
  magas hegyormon ül s izzó vasat ver ott
  Héphaisztosz, és innét tör egykor majd elő
  a tűzfolyam, kegyetlen foggal falva fel
  a termékeny Szicílián a tág mezőt.
  Lángot lihegve hord a szél tüzes nyilat,
  epét okádva ily vihart kavar Tüphón,
  bár villámával Zeusz szénné égette már.
  Tapasztaltál te is sokat, nem is szorulsz
  tanácsaimra, mentsd, ahogy tudod, magad,
  nekem pedig sorsom ki kell merítenem,
  míg Zeusz haragja ellenem lecsillapul.

  ÓKEANOSZ
  De azt, Prométheusz, nem tagadhatod te sem,
  beteg léleknek hogy beszéd az orvosa?

  PROMÉTHEUSZ
  Ha szó a szívhez lágyan és időben ér,
  s erőszakosan nem kezel dagadt dühöt.

  ÓKEANOSZ
  A tettre kész jószándékban mégis milyen
  hibát találsz? Világosíts fel engemet!

  PROMÉTHEUSZ
  Felesleges munkát s könnyelmű jószívet.

  ÓKEANOSZ
  Ha más bajom nincs, ezt még elviselhetem,
  mert jó látszatnál jobb a gondolat, ha jó.

  PROMÉTHEUSZ
  Kitűnik még, hogy ez rám illik pontosan.

  ÓKEANOSZ
  Világosan beszélsz, hogy menjek már haza.

  PROMÉTHEUSZ
  Nehogy részvéted még meggyűlöltté tegyen.

  ÓKEANOSZ
  Annál, ki trónszékére mostanság került?

  PROMÉTHEUSZ
  Őrizkedj attól, hogy dühét magadra vond!

  ÓKEANOSZ
  Sorsod, Prométheusz, lőn tanítómesterem.

  PROMÉTHEUSZ
  Hát menj, siess és tartsd meg észjárásodat.

  ÓKEANOSZ
  Már indulok, nem várva biztatásodat.
  A széles, égi út fényes porát veri
  fel szárnyával lovam, s örül, hogy otthonos 
  istállóban fognak pihenni tagjai. (El)

  KAR
  Siratlak én, súlyos a sorsod, Prométheusz,
  veled érzek, és szemeimből patakokban
  fakadozva hull a könnyem
  mosogatva hamvas arcom.
  Nem irigyel érte senki,
  hogy a régi istenekhez
  kimutatva Zeusz a gőgjét
  maga szabta rád e törvényt.

  Egész vidékünket a jajszó bejárja,
  a panasz véreidért és magadért zúg,
  ami volt, a büszkeségtek,
  odalett a szép dicsőség,
  Nyugat is miatta gyászol,
  s a te kínodat megosztják
  a magasztos Ázsiának
  terein lakó halandók,

  Kolkhisz földje szűz lakói,
  harcban kik meg nem remegnek,
  harci népe Szkűthiának,
  kik tanyáznak a föld szélén,
  Maiótisz tava mellett,

  Árja nép, Arész virága,
  kik Kaukázus közelében
  sziklavárban fenn lakoznak,
  hősi hadsereg, érchegyű
  dárdát zúgva ragadnak.

  Egyetlen más titánt
  láttunk leigázva idáig ilyen
  széttörhetetlen érckötelekkel,
  az isteni Atlaszt, aki vállán
  tartja a végtelenül nehéz
  terhet, az ég meg a föld tengelyét s nyög alatta.

  Morajlik a tenger,
  hullámai bőgve verődnek a parthoz,
  felnyög a mélység,
  a föld öle mélyén
  Hádész fortyog feketén,
  s nyögnek a szent folyamok forrásai fájó jajjal.

  PROMÉTHEUSZ
  (hosszú szünet után) Ne higgyétek, hogy önhitt dacból hallgatok,
  de szívemet mardossa a felismerés,
  mert látnom kell, hogy énvelem hogy bántak el.
  Ez új istenségeknek itt pedig ki más
  szerzett hatalmat és tekintélyt, hát nem én?
  De erről hallgatok, hisz tudjátok ti is.
  Elmondom inkább azt, a balga emberek
  mily sok csapást megértek, míg értelmet én
  adtam nekik s hogy ésszel élni tudjanak.
  Halandó embereknek ezt fel nem rovom,
  csak ismerjétek meg ti jószándékomat.
  Előbb, ha láttak is, hiába láttak ők,
  s amit hallottak, azt sem értették, akár
  az álomképek, élték végig életük,
  mindegy volt minden, téglából a nap felé
  nem tudtak rakni házat s megmunkálni fát,
  de földbe ásták magukat, mint a serény
  hangyák, barlang zugában, hol nem jár a nap.
  Nem ismerték a tél s illatos tavasz
  s a termő nyár szilárd ismertetőjelét,
  terv nélkül végezték minden munkájukat
  mindaddig, míg én nem mutattam meg nekik
  a felkelő s letűnő csillagképeket.
  Okoskodásuk legjavát, a számot is
  javukra feltaláltam s a betűvetést,
  s a Múzsák anyja lett a hű Emlékezet.
  Először én fogtam járomba barmokat,
  igát s a terhet hordva hogy rabszolgaként
  az embertől a súlyos munkát átvegyék,
  szekér elé a hámot kedvelő lovat
  befogtam, s arra büszkék most a gazdagok.
  Fel nem találta tengert szeldelő hajók
  vitorlaszárnyát sem helyettem senki más.
  Ki feltaláltam ennyi eszközt emberek
  javára, most magamnak egy jó ötletem
  sincs, mely e rám szakadt bajból kimentene.

  KARVEZETŐ
  Méltatlanul szenvedsz, cserbenhagyott az ész,
  állsz téveteg, mint rossz orvos, mikor beteg,
  csüggedt vagy és tanácstalan, mert nem találsz
  gyógyírt, amellyel orvosolhatnád magad.

  PROMÉTHEUSZ
  Még jobban elcsodálkozol, ha megtudod,
  hogy én agyaltam még kis sok mesterfogást.
  A legnagyobb jó mindezek közül: ha kór
  támad meg embert, nem volt orvosság sehol,
  mit enni vagy inni vagy mit kenni kell,
  de gyógyszer híján sorvadoztak, míg csak én
  meg nem mutattam, hogy kevernek balzsamot,
  minden betegség ellen mást s mást gyógyszerül.
  Megállapítottam sokféle jóslatot,
  én választottam szét először, hogy melyik
  álom válik valóra, mit jelentenek
  a hangok és az útközben talált jelek.
  És én mutattam meg horgaskörmű sasok
  röptét, mikor baljóslatú vagy kedvező,
  melyiknek mily szokása van s természete,
  harcban melyik madár melyik madárral áll,
  s melyik melyikkel fér meg békességesen,
  a síma belsőrészeket megnézni jól,
  az istenek milyen színű epét s milyen
  máj tarkaságát s szép arányát kedvelik.
  Az áldozat nehéz művészetére én
  vezettem rá az embert, zsírral eltakart
  forgócsontot s a végtagot hamvasztva el,
  a tűz titkos jelére nyitva rá szemük.
  Elég ez is már. S föld alatt rejtőzködő,
  az emberek hasznára váló kincseket,
  rezet, vasat, s ezüstöt és aranyat ha én
  meg nem lelem, ki hozta volna fel nekik?
  Tudom jól, senki, kár tovább beszélni is.
  Tudd meg tehát, egy röpke szó mindent kimond:
  ember minden tudása éntőlem való.

  KARVEZETŐ
  Ne nézd mérték felett az ember javát,
  törődj saját bajoddal, így remélhetem,
  hogy majd bilincseid lehullanak s megint
  alábbvaló magánál Zeusznál sem leszel.

  PROMÉTHEUSZ
  A végzetet beteljesítő Moira más
  sorsot szabott ki rám, ezernyi szenvedés
  árán leszek csak én e láncoktól szabad.
  A végzet ellen nem segít mesterfogás.

  KARVEZETŐ
  Ki szabja meg tehát a végzet útjait?

  PROMÉTHEUSZ
  Moirák s Erinnüszek, kik nem felejtenek.

  KARVEZETŐ
  Ezeknél Zeusz is gyengébbnek mutatkozik?

  PROMÉTHEUSZ
  A végzetet bizony ki nem kerülheti.

  KARVEZETŐ
  Más végzet is van, mint hogy ő uralkodik?

  PROMÉTHEUSZ
  Ne kérdezz, mert jövőjét fel nem tárhatom.

  KARVEZETŐ
  Szentséges titkot őriz rejtelmes szavad.

  PROMÉTHEUSZ
  Másról beszélj inkább, nem érkezett el az
  idő, hogy ezt kimondjam; annál jobb, minél
  nagyobb homályba burkolom, csak így leszek
  a kínoktól s e rút bilincsektől szabad.

  KAR
  Zeusz a világ ura, csak
  ő ne szálljon szembe velem hatalommal,
  s én soha el ne mulasszam az isteneket jámbor lakomán
  áldozattal engesztelni atyám, Ókeanosz partjai mellett,
  nyelvem is őrzöm a bűntől,
  változatlan így maradjon életem folyása.

  Édes a lét, ha remény
  bátorít mindig, amíg élsz csak, a jókedv
  fényes örömmel a lelkedet élteti, ám átjár a hideg,
  hogyha tégedet elnézlek, te szegény, marcangol a kín,
  mert nagyon elbizakodtál,
  s Zeuszt nem félve az embert túlbecsülted, ó, Prométheusz.
  Kedvesem, hol a hála? Sehol se leled fel azt, ki segíthet.
  Aki egy napig él, az ember? Elfeleded,
  milyen ő, tehetetlen, erőtlen,
  halovány, akár az álom,
  vakon él, a sötétnek a foglyaként. Emberi szándék
  meg soha nem hiúsíthat Zeusz tervéből semmit.

  Sorsod erre tanítja meg azt, aki lát, szegény Prométheusz.
  Hanem egykoron én daloltam más éneket is,
  lakodalmadon ott, hol a fürdő
  meg a nászra készen az ágy várt,
  amikor kifizetve a vőpénzt, hugomat bevezetted,
  Hészionét, a közös kerevetre, s hitvesed lett ő.

  Ió fellép, tehén-alakban, homlokán szarvval, riadt tekintettel


  Mily föld ez? A népe milyen? Kit kell
  látnom e szirthez kötve, amint rá
  szél ostora csap?
  Mi a bűn, amiért szenvednie kell?
  Bújdosva hová
  tévedtem el én, nyomorult lány?
  Jaj, jaj,
  fulánkot engedett belém a bőgöly,
  s Argoszt látom megint, a Föld szülöttét,
  ezerszemű pásztoromat, segíts meg, ó, Zeusz!
  Közeleg, álnokul emeli rám szemét,
  hiába halt meg, föld be nem fogadja,
  feljön az Alvilágból,
  s engemet űz, akár a kutyák a vadat,
  a parti homokon tova étlen-szomjan.

  A zene szól, megkötve viasszal a nádszál
  altató dallamokat susog.
  De jaj, de jaj nekem,
  még hova visznek el úttalan útjaim?
  Micsoda bűn az oka,
  hogy jármod alatt kell gyötrődnöm, Kroniosz?
  Sorsom a szenvedés,
  mert bőgöly űz, s a rettegés elvette már
  az eszemet, és te kínzol.

  Vagy elégjek a tűzben, vagy betakarjon a föld,
  vagy a tengeri szörnyek elé vess,
  ezt az egy kegyelmet
  meg ne vond uram!
  Elég e bolyongásból nekem,
  szenvedtem sokat, s nem tudom, hol fogok
  enyhülést találni.
  A szarvat viselő lány szava eljut-e hozzád?

  PROMÉTHEUSZ
  Már hogyne hallgatnám e bőgöly-űzte lányt,
  ki Inakhosznak sarja? Megszerette Zeusz,
  de most a végeláthatatlan bujdosást
  rákényszeríti Héra istennő dühe.


  Te ki vagy s honnan ismered apám nevét?
  Mondd meg ezt nekem, szegénynek!
  Te magad is szenvedsz, de te engem,
  a szenvedőt, úgy, ahogy illik,
  nevezel meg, s a nyavalyát, amivel
  az isten sújtott úgy, hogy e vándor ösztön
  űz tova engemet folyton, ó jaj!

  Nyargalva jöttem én ide, éhesen,
  csúfosan ugrándozva, mire
  Héra haragja kényszerít. De kiket
  sújt itt a sors kivűlem is
  éppen ilyen bajokkal?
  Mondd az igazat,
  tudasd velem, mi vár reám még,
  mi szenvedés, van-é remény a gyógyulásra?
  Mondd, ha bármit is tudsz,
  fennszóval, hogy hallja a bujdosó leány.

  PROMÉTHEUSZ
  Mit tudni vágyol, elmondom világosan,
  nem burkolom talányba, egyszerű legyen
  a szó, barát ha kérdez. Embernek tüzet
  ki földre hozta, ím Prométheuszt látod itt.


  Az összes emberek javára vált e tett,
  szegény Prométheusz, hát miért e büntetés?

  PROMÉTHEUSZ
  Ezért panaszkodtam, most hagytam abba csak.


  Nem méltatsz arra hát, hogy vélem is közöld?

  PROMÉTHEUSZ
  Csak mondd, hogy tudni mit kívánsz, s megtudhatod.


  Ki az, ki sziklához szegezte tagjaid?

  PROMÉTHEUSZ
  Zeusz tervét hajtja végre Héphaisztosz keze.


  S mik voltak bűneid, hogy értük így fizetsz?

  PROMÉTHEUSZ
  Hallhattad: erre nézve nincs több szavam.


  Akkor tudasd a régen szenvedővel ezt:
  bolyongásom végére hol s mikor jutok?

  PROMÉTHEUSZ
  Tudásnál többet ér a nem tudás neked.


  Ne titkold mégse, mit kell még kiállanom.

  PROMÉTHEUSZ
  Nem őrzöm én féltékenységből titkomat.


  Miért késel tehát mindent kimondani?

  PROMÉTHEUSZ
  Mert féltelek, hogy szíved megszakad bele.


  Csak addig félts, amíg nem bántasz meg vele.

  PROMÉTHEUSZ
  Ha kényszerítsz, beszélni kell, figyelj tehát.

  KARVEZETŐ
  Ne még! Hiszen szívesen hallanánk mi is
  a lány saját szájából szenvedéseit.
  Engedd, mi eddig érte, mondja el maga,
  a folytatást utána tőled tudja meg.

  PROMÉTHEUSZ
  Illik, hogy teljesítsd, Ió kérésüket,
  hisz ők atyád nővérei, s különben is,
  sorsunkat elsiratni akkor érdemes,
  hozzá erőt merítenünk bármily nehéz,
  ha az, ki hallja, együtt könnyezik velünk.


  Nem is tudok nektek szót nem fogadni én.
  Nyiltan beszélek, mindent megtudtok tehát,
  bár fáj arról még szólnom is, hogyan szakadt
  reám az istentől küldött vihar s hogyan
  rontotta el szép termetem kegyetlenül,
  Mert látomások látogattak éjszaka
  leányszobámban s rábeszélve szóltak így,
  hizelkedő szavakkal: "Ó, boldog leány,
  miért maradnál szűz tovább, mikor neked
  a legdicsőbb nász juthat osztályrészedül?
  Szivében hordja Zeusz a vágy nyilát, s eped
  szerelmedért, Zeusz ágyát, gyermekem ne merd
  kevésbe venni; menj ki csak, Lerné körül,
  hol mély a fű, s apád nyáját legeltetik,
  ott oltsa szomját rajtad Zeusz tekintete."
  Ily álmok látogattak minden éjszaka,
  míg egyszer rászántam magam jelenteni
  apámnak éjszakáim rettegéseit.
  Ő Pűthó és Dódóna jóshelyre küld
  sok hírvivőt kitudni istenük szavát,
  hogy mit beszéljen és tegyen kedvük szerint.
  De visszatérve érthetetlen jóslatot,
  kétértelműt, homályosat hoztak csak ők.
  Végül világosan beszélő szózatot
  hall Inakhosz, mely félreérthetetlenül
  így hangzik: engem házától üldözzön el,
  világ végére bujdokoljak hontalan,
  ha nem kívánja, hogy Zeusz tűzszemű nyila
  egész nemzetségét egyszerre irtsa ki.
  Igy megfogadva Loxiasz tanácsait,
  elűz s bezárja ajtaját, habár sem én,
  sem ő nem így akarta: tenni kell, amit
  hatalmas gyeplőjével Zeusz kikényszerít.
  Értelmem s termetem rögtön megváltozott,
  szarvat hord homlokom, s a légy csípése olt
  vad szenvedélyt belém szökellni nyugtalan.
  Így értem el Kerkhneia kellemes vizét
  s Lerné forrását; őrizőm, a Föld fia,
  Argosz legeltetett, a vad természetű,
  sűrűre nőtt szemekkel lesve lépteim,
  amíg a sors megfosztja őt váratlanul
  az élettől, de engemet bőgöly-fulánk
  hajszol tovább a földön, isten ostora.
  Most már tudod, mi megtörtént. Ha ismered
  jövőmet is, kimondhatod, kíméletes
  szavak hazugsággal ne enyhítsék, hiszen
  a mesterkélt beszédnél nincs nagyobb csapás.

  KAR
  Ó jaj, ne, ne beszélj!
  még soha nem kellett füleimmel
  ily különös szavakat befogadnom,
  vagy látnom ilyen szörnyű látványt,
  szenvedi, szégyeli, rettegi lelkem,
  fájdalom jéghideg éle jár át.
  Ó sors, ó sors, ó borzalom
  látni is azt, mi bételjesedett Ión.

  PROMÉTHEUSZ
  Pedig korán siránkozol s máris remegsz.
  Várj még, míg azt is megtudod, mi hátravan.

  KARVEZETŐ
  Beszélj s ne titkolózz. A nagybetegnek is
  könnyebb, ha tudja, mit kell még szenvednie.

  PROMÉTHEUSZ
  Könnyen beteljesült, amit kivántatok
  előbb: mit szenvedett s hogyan szegény leány
  idáig, elbeszélte nektek ő maga.
  Halljátok most a többit is, mi szenvedést
  készít elő számára Héra bosszuja.
  S te, Inakhosz leánya, jól figyelj reám,
  most megtudod, hogy meddig kell bolyonganod.
  Először is fordulva Napkelet felé
  elérsz a földre, melyet fel nem szántanak,
  találkozol kóbor szkűthákkal is, fonott
  kasokban laknak ők, jól gördülő kocsin,
  s íjból kilőnek messzeröppenő nyilat.
  Ne menj közel hozzájuk: szedd a lábadat,
  a tenger-csapkodta sziklapart felé siess.
  Bal kéz felől a vas-kovács khalüpszokat
  találod, ámde tőlük őrizkedni kell,
  vendéghez durva nép, kegyetlen emberek.
  A Hübrisztész folyóhoz érsz: e név talál,
  belé ne lépj, átkelni rajta nem lehet,
  amíg csak el nem érsz a Kaukázushoz és
  a legmagasabb ormot meg nem látod: ott
  még kis forrás a nagy folyó. A csillagok
  szomszédságában kelj a hegygerincen át
  és dél felé haladj, a férfit megvető
  Amazónok hadát találod, egykoron
  Themiszkürát lakják majd Thermódón körül,
  hol Szalmüdésszosz öble ellenségesen
  fogad hajót s hajóst, akár a mostoha.
  Ez asszonynép megmondja majd, hogy jutsz tovább.
  Amerre szűk kaput nyitott a tengerár,
  a kimmer földszoroshoz érsz, bátran haladj
  el ott s a Maiótiszt keresztülgázolod.
  Az átkelés emléke majd örökre él
  az emberek között: a Boszporosz neve
  innét ered. S te mégy tovább és elhagyod
  Európa földjét s Ázsiába érkezel.
  Az istenek királya nem sértett-e meg
  minden jogot? Magának megkivánta ezt
  a földi lányt, s hazájából kiüldözi.
  Szegény leány, bizony kegyetlen vőlegény
  jutott neked, hisz úgy tekintheted, hogy az
  még csak nyitány, mit eddig elmondtam neked.


  Ó jaj nekem!

  PROMÉTHEUSZ
  Máris keservesen jajgatsz, de mit teszel,
  ha megtudod, hogy mennyi baj van hátra még!

  KARVEZETŐ
  Hát még több szenvedést is jósolhatsz neki?

  PROMÉTHEUSZ
  Csapásoknak vihar-kavarta tengerét.


  Miért is élek így, nem jobb-e hirtelen
  levetni itt e zord kőszikláról magam,
  hogy lent a mélység minden szenvedés elől
  megóvjon engem? Jobb egyszerre halni meg,
  mint elszenvedni napról napra új csapást.

  PROMÉTHEUSZ
  Nehéz is volna elviselned így az én
  balsorsomat, ki meg se halhatok soha,
  habár ez hozna kínjaimra enyhülést.
  Az van kiszabva rám, hogy véget akkor ér
  a gyötrelmem, ha Zeusz hatalma elbukik.


  Az is lehet, hogy Zeusz se lesz mindig király?

  PROMÉTHEUSZ
  Örülsz, úgy gondolom, ha ezt megérheted.


  Már hogyne! Hisz Zeusz mérte rám e szenvedést.

  PROMÉTHEUSZ
  Hát emlékezz szavamra, mert beteljesül.


  Királyi pálcájától őt ki fosztja meg?

  PROMÉTHEUSZ
  Meggondolatlan tervekkel saját maga.


  Hogyan? Tudasd velem, ha szólni nem tilos.

  PROMÉTHEUSZ
  Oly nászra lép, amit meg kell majd bánnia.


  Istennő lesz a választott, vagy földi nő?

  PROMÉTHEUSZ
  Ne kérdezzél, beszélnem erről nem szabad.


  S királyi székéből e nő forgatja ki?

  PROMÉTHEUSZ
  Ez szülni fog fiút, ki atyjánál nagyobb.


  És nincs, ki elhárítsa ezt a végzetet?

  PROMÉTHEUSZ
  Csak én, ha nem leszek bilincsbe verve már.


  S ki oldja meg bilincseid, ha tiltja Zeusz?

  PROMÉTHEUSZ
  A végzet ez: ki ágyékodból származik.


  Hogyan? Fiam lesz az, ki tégedet felold?

  PROMÉTHEUSZ
  Utódod ő a tizenharmadik izen.


  Rejtelmes jóslatod még most sem érthető.

  PROMÉTHEUSZ
  Ne kérdezősködj balsorsod felől tovább.


  Mit egyszer már igértél, tőlem meg ne vond.

  PROMÉTHEUSZ
  Az egyiket megadhatom kettő közül.


  Nevezd meg őket, és hadd válasszak magam.

  PROMÉTHEUSZ
  Válassz tehát: azt mondjam, hogy mi szenvedés
  vár még reád, vagy azt, ki old fel engemet?

  KARVEZETŐ
  E lánynak mondd az egyiket s engem se nézz
  méltatlannak, hogy megjelentsd a másikat.
  Hogy meddig bujdosik még, azt mondd meg neki,
  nekem nevezd meg azt, ki tégedet felold.

  PROMÉTHEUSZ
  Ha unszoltok, nem ellenkezhetem, s amit
  akartok tudni, fennszóval kimondom én.
  Először hát, Ió, kalandos útjaid
  beszélem el s te vésd szived tábláira.
  Ha átléptél a két földrészt határoló
  vizen s a tűzszemű Kelet felé haladsz,
  átkelsz a tenger habjain, s megérkezel
  a Gorgók sík földjére Kiszthéné alatt,
  ahol tanyázik Phorküsz hosszú életű
  három leánya, egy fogú, közös szemű
  hattyúleányok, ott a nap se süt soha,
  s az éjszakát be nem ragyogja holdsugár.
  Nem messze három szárnyas nővérük lakik,
  hajukba kígyókat fonó Gorgók, eláll
  a szívverés az emberben, rájuk ha néz.
  Vigyázz tehát magadra, óva intelek,
  s figyelmeztetlek egy más borzalomra is.
  A megnyúlt orrú griffeket kerüld ki, Zeusz
  dühös kutyáit és az egyszemű lovas
  arimaszposzok hadát; az alvilági rév
  mellett, aranypatak körül tanyáznak ők.
  Közel ne menj! A messzeségben vár a föld,
  ahol sötét népet találsz a Nap
  forrása és az Aithiópsz folyó körül.
  A part mentén haladj, amíg a vízesést
  eléred: ott Biblosz hegyormáról a szent
  Nílus folyó édes vizét hömpölyögteti.
  Útját kövesd s Neilótisz deltájába jutsz,
  a végzet rendelése az, hogy ott, Ió,
  nagy várost rakjatok, te és utódaid.
  Ha még nem oszlott el benned minden homály,
  kérdezd meg újra, hogy világosan megértsd,
  van ráérő időm, több is mint kellene.

  KARVEZETŐ
  Ha tudsz a lánynak ennél többet mondani,
  mit elhallgattál bujdosásáról imént,
  beszélj. De hogyha mindent elmondtál neki,
  igéreted megtartva már nekünk felelj.

  PROMÉTHEUSZ
  Útjának vége hogy mi lesz, hallhatta már.
  De hogy ne higgye ezt üres beszédnek, ím
  elmondom azt is, eddig ő mit szenvedett,
  szavamnak ezzel adhatok nagyobb hitelt.
  De mégis átugorva számos részletét,
  a bujdosás végét beszélem el csupán.
  Midőn Molossziába érkeztél, a sík
  vidékre, hol Dódóna dombja van, s ahol
  a jósligetben Zeusz Theszprótosz széke áll,
  a tölgyfák suttogása érthető beszéd,
  e fák nyiltan megszólítottak tégedet,
  s nem titkolózva, Zeusz jövendő hitvesét
  magasztalták benned - ne hízelegne ez?
  Innét a bőgöly űz tovább, a partszegély
  mentén, Rheának széles öblét érted el
  s vihar sodort megint a szárazföld felé.
  Jegyezd meg jól: az eljövendő nemzedék
  ez öblöt itt Ión tengernek hívja majd
  bolyongásodra emlékeztető jelül.
  Neked pedig bizonyságul szolgálhat ez,
  hogy lelkem messze néz, távol jövőbe lát.
  Hol abbahagytam, visszatérek most oda:
  a lánynak és tinektek egy a válaszom.
  A föld szélén egy város áll, Kanóbosz az,
  a Nílus-torkolat s a gát ahol vonul.
  Ott Zeusz kijózanít megint, s szelíd keze
  érinti tested, úgy ültet beléd magot,
  s ha megszülöd fiad, nevét erről veszi,
  a sötét bőrű Epaphosz, ki ott arat,
  ahol földjét a Nílus árja öntözi.
  Utána még öt nemzedék következik,
  amíg Argoszba visszatér ötven leány,
  hogy vérrokonnal nászt ne kelljen ülniök.
  Mohón vadásznak rájuk, mint galambra ölyv,
  s már-már elérik őket, ámde nem veti
  isten zsákmányul mégse szűzi testüket.
  A kérőknek Pelaszgiában oszt halált
  az éjben éber lányok vakmerő keze,
  az élettől saját mátkája fosztja meg
  mindet, vér festi meg kétélű gyilkukat.
  Ellenségemnek adjon Küprisz ily kegyet!
  Csak egy leány szivében ébred vonzalom,
  ez megkiméli férjét és két rossz közül
  inkább választja azt, hogy gyáva nő legyen,
  mintsem kezét gyilkossággal szennyezze be.
  Argosz királyi vére tőle származik,
  de mindezt elsorolni sok szó kellene.
  E nemzetségből majd egy híres hős ered,
  nagy nyíllövő, ki egykor engem is felold
  e szörnyű kín alól, amint anyám, Themisz,
  az agg Titán-leány jósolta meg nekem.
  Hogy és mikor fog teljesülni jóslata,
  sok szót kívánna, s úgysem mond neked sokat.


  Iszonyú, iszonyú
  belül éget a láz, az őrületes kín
  újra elővesz, lassú tűzzel
  a fulánk éget,
  mellemben remegő szivem ver,
  szemeim kimeredve forognak,
  mint a veszett eb iránytalanul tovasodródom,
  nyelvem béna lett,
  dadogó szavaim elhalnak már
  átok hullámai hátán. (El)

  KAR
  Az lehetett csak a bölcs,
  az, ki először eszével megfigyelte s nyelvére is vette a szót,
  hogy rokonságot keresni a hasonlók közt a legjobb,
  kit büszkévé tett vagyona,
  vagy ki származása miatt kevély,
  avval a nászt ne kivánja a nincstelen.

  Ó, soha, ó, soha ne
  lássatok engem Zeusz nyoszolyája felé közeledni, isteni Moirák,
  nőül senki ne kérjen az égiek közül.
  Látom csak s beleborzadok,
  Héra milyen kegyetlenül üldözi
  úttalan úton e szűzi leányt, Iót.

  Ha illik az hozzám, ki nászra hív,
  félelem nélkül követem őt,
  hatalmasabb isten ne vesse rám szemét,
  e küzdelem reménytelen, s kiúttalan az ilyen út,
  nem tudom, mi sorsra jutnék,
  Zeusz elől mi rejtene,
  nincs menedék sehol sem.

  PROMÉTHEUSZ
  Bár fennhéjázik még ma Zeusz, előbb-utóbb
  alulra fog kerülni; máris tervezi
  a menyegzőt, amely miatt váratlanul
  trónszéke megdől, és hatalma elbukik.
  Az átok teljesül, melyet fiára szórt
  Kronosz, midőn az ősi trón gazdát cserélt.
  Tanácsot adni egy isten sem tud neki,
  hogy lesz bukása elkerülhető, csak én.
  De én tudom, csak üljön hát továbbra is
  bátran királyi székében s ha mennydörög,
  magát elbízva rázza csak tüzes nyilát.
  Mert semmit nem használnak mindezek neki,
  csúfos bukása fel nem tartóztatható.
  Hisz önmagával szemben állít fel maga
  legyőzhetetlen és csodás ellenfelet,
  ki villámnál hatalmasabb tüzet talál
  fel és a mennydörgésnél áthatóbb robajt,
  tenger felől a földet rengető szigonyt,
  Poszeidón büszke fegyverét morzsolja szét.
  Ily bajba jutva megtanulja Zeusz, milyen
  Különböző a szolgaság s uralkodás.

  KARVEZETŐ
  Te Zeuszt, ahogy kivánod, úgy gyalázhatod.

  PROMÉTHEUSZ
  Csak azt mondom, mi teljesül szivem szerint.

  KARVEZETŐ
  Hát várható, hogy Zeusz fölé más úr kerül?

  PROMÉTHEUSZ
  Gyötrelmeimnél súlyosabbak érik őt.

  KARVEZETŐ
  A félelem nyelved hogy nem bénítja meg?

  PROMÉTHEUSZ
  Mitől félhetne az, ki nem hal meg soha?

  KARVEZETŐ
  De hátha még nagyobb kínokkal sujt reád?

  PROMÉTHEUSZ
  Legyen: nem érhet semmi készületlenül.

  KARVEZETŐ
  Az bölcs, ki Adraszteiát mindig tiszteli.

  PROMÉTHEUSZ
  Tiszteld, imádd, hódolj be minden úr előtt,
  de én nem tartom többre Zeuszt a semminél.
  Uralkodjék, s ahogy kivánja, úgy tegyen,
  már úgysem áll az istenek felett soká.
  De látom éppen jönni ott Zeusz hírnökét,
  az új uralkodó serény szolgája ez,
  új híreket hozott alighanem nekünk.

  HERMÉSZ
  (a színre lép) Csípős beszédű bölcs, ki szembeszállni mersz
  az istenekkel, emberek kedvébe jársz,
  s tüzet loptál nekik - hozzád beszélek én.
  Atyám parancsa az, hogy add tudtára, mily
  násztól reméled, hogy hatalma megtörik.
  De szól világosan s ne szőj talányokat,
  ne kényszeríts engem, Prométheusz, két utat
  egy küldetésben tenni, hisz beláthatod,
  hogy Zeusz ilyesmitől nem lágyul el soha.

  PROMÉTHEUSZ
  Súlyos szavad fontoskodással van tele,
  az istenek hűséges szolgájára vall.
  Ti bíztok abban, újdonsült uralkodók,
  hogy váratok rendíthetetlen áll. De én
  nem láttam-é megbukni már két zsarnokot?
  A harmadik, ki most uralkodik, hamar
  megszégyenül. Csak nem hiszed, hogy rettegek
  új istenektől és behódolok nekik?
  Azt meg nem éri senki. Szedd a lábadat
  és menj, amerre jöttél. Kár kérdezned is,
  egy szóval sem tudsz meg tőlem többet soha.

  HERMÉSZ
  Korábban is hasonló büszkeségedért
  sújtott ilyen kegyetlen büntetés reád.

  PROMÉTHEUSZ
  Ezt jól jegyezd meg: szolgasorsodért soha
  el nem cserélem gyötrelmes balsorsomat.

  HERMÉSZ
  Belátom én, e kősziklát szolgálni jobb,
  mint Zeusz atyát megbízható követjeként.

  PROMÉTHEUSZ
  A gőgre gőgnél méltóbb válasz nem lehet.

  HERMÉSZ
  Úgy látom én, hogy helyzetedre büszke vagy.

  PROMÉTHEUSZ
  Én büszke? Látnám bár az ellenségeim
  ilyen büszkének és közöttük téged is.

  HERMÉSZ
  Hát azt hiszed, hogy én is ártottam neked?

  PROMÉTHEUSZ
  Nyíltan beszélek: minden istent gyűlölök,
  mert jót tettem velük, s rosszal fizettek ők.

  HERMÉSZ
  Tapasztalom: beteggé tett az őrület.

  PROMÉTHEUSZ
  Ha az beteg, ki ellenségét gyűlöli.

  HERMÉSZ
  El sem viselhetővé tenne jó sorod.

  PROMÉTHEUSZ
  Ó jaj nekem!

  HERMÉSZ
  Jaj? Ismeretlenül hat Zeusz fülére ez.

  PROMÉTHEUSZ
  Mindenre megtanít a vénülő idő.

  HERMÉSZ
  Mégsem tanított józanságra tégedet.

  PROMÉTHEUSZ
  Úgy szóra sem méltatnálak, hisz szolga vagy.

  HERMÉSZ
  Arról mégsem beszélsz, amit Zeusz kérdezett.

  PROMÉTHEUSZ
  Van is hálára ok, hogy megtegyem neki.

  HERMÉSZ
  Mint gyermekkel, fölényesen beszélsz velem.

  PROMÉTHEUSZ
  Hát nem vagy gyermek, sőt annál éretlenebb,
  ha arra vársz, hogy megtudj tőlem bármit is?
  Lesujthat rám, de nincsen arra eszköze,
  hogy kényszerítsen engem ezt kimondani,
  míg fel nem oldja átkozott bilincseim.
  Felőlem szórjon kormot bár tüzes nyila,
  fehér szárnyát borítsa rám a hóvihar,
  és mindent felkavarhat egy földindulás,
  meg nem hajolva őrzöm titkomat tovább,
  mitől kell Zeusz uralmának megbuknia.

  HERMÉSZ
  Itélj magad, hogy ez javadra válik-e.

  PROMÉTHEUSZ
  Itélem rég s ezen nem is változtatok.

  HERMÉSZ
  Nézz szembe, balgatag, merj szembenézni már
  siralmas helyzeteddel s ahhoz tartsd magad.

  PROMÉTHEUSZ
  E rábeszéléssel hiába ostromolsz,
  akár a hab ha zúg, nem éred el soha,
  hogy Zeusz önkényét félve gyáva nő legyek,
  s kérleljem azt, kit megvetek mélységesen,
  könyörgő asszonyként magasra tartva két
  kezem, hogy oldja meg bilincsemet. Nem én!

  HERMÉSZ
  Már látom én, hiába itt minden beszéd,
  nem férkőzik a szivedhez békítő szavam,
  te nem puhulsz, miként a most betört csikó
  zablát harap s gyeplőjével viaskodik.
  A büszkeség, ha értelem nélkül marad,
  erőtlen és a semminél többet nem ér.
  Vedd fontolóra, hogyha nem hallgatsz reám,
  milyen vihar s bajok milyen hulláma fog
  reád szakadni elkerülhetetlenül.
  Előbb villám tüzével mennydörgés között
  e sziklacsúcsot összezúzza Zeusz atya,
  rád omlik az, s kemény karjával átölel,
  A mélyben töltesz el hosszú időt, amíg
  feljössz megint a napvilágra. Zeusz atya
  szárnyas kopója, vérengző sas tör reád,
  hogy marcangolja tested tépett rongyait,
  mindennapos vendég gyanánt, hivatlanul
  lopózik hozzád, s májadból lakmározik.
  Ne is reméld, hogy kínjaid végére érsz,
  amíg egy isten önként nem jelentkezik,
  hogy felváltson kínod helyén, a fénytelen
  Hádészt s a Tartarosz mélyét kivánva meg.
  Ezt véve fontolóra, dönts, mert nem koholt,
  üres beszéd ez, cifra szó, de súlya van.
  Mert Zeusz nyelvét hazugság nem hagyhatja el,
  mindent beteljesít, amit kimond. Tekints
  tehát körül s e véleményhez tartsd magad:
  az önhittségnél többet ér a jó tanács.

  KARVEZETŐ
  Mi úgy találjuk, nem beszél Hermész balul,
  mikor tanácsa az, hogy önhittségedet
  vesd félre és kövesd a bölcs megfontolást.
  Jobb szót fogadni: bölcs ha téved, szégyen az.

  PROMÉTHEUSZ
  Amit ez kijelent, régen tudom én,
  de ha ellenség keze mér csapást
  arra, ki gyűlöli őt, nem szégyen.
  Csak rajta, a kétélű villám
  tüze hulljon lángpatakokban,
  a nagy éthert rázzák vad viharok,
  kavarogjon az ég, és rengjen a föld,
  gyökerét feltépheti szélvész,
  dobjon a tenger tornyos habokat
  bősz forgatagában a csillagokig,
  pályájukat összezavarva. Sötét
  Tartarosz engem nyeljen egészen el,
  végzetem örvényére szállok,
  de nem fogok ott elenyészni.

  HERMÉSZ
  Ily szavakat s ily gondolatot csak
  az mond, aki meg van zavarodva.
  De hogy is ne vezetne bukásra e gőg?
  Vagy van, mi segíthet az őrületen?
  Hanem ti, akik részt venni bajában
  vagytok csak itt, vonuljatok el
  e vidékről már sietősen,
  lelketek hogy meg ne zavarja a
  mennydörgés, a fület süketítő.

  KAR
  Más szavakat mondj és ha tanácsot adsz,
  olyan is legyen az, hogy elfogadjam,
  mert e beszéd nem helyes és nem esik jól.
  Hogy lehet ily gonoszul cselekednem?
  Amit ő szenved, vele szenvedem el,
  gyűlölöm azt, aki hűtelen,
  nincs semmi, amit
  jobban vetek én meg e bűnnél.

  HERMÉSZ
  Emlékezzetek arra, amit
  mondtam, a romlás majd ha utolér,
  vádat ne a sors ellen emeljetek,
  Zeuszt ne okoljátok, hogy előre nem
  látott bajba sodort, magatok
  vontátok a vészt magatokra.
  Tudva, nem is váratlanul
  estek a romlás végtelenül mély
  hálójába balgatagul.

  PROMÉTHEUSZ
  Többé már nem szó, de valóság:
  megremeg a föld,
  dörög az ég, és felel a tengeri
  visszhang, a cikázó villámok
  tüze gyúl ki, homoktölcsér kavarog,
  mind egyszerre támad fel a szél,
  s ellenirányból egymás ellen
  hevesen fújják hadakozva dühük,
  összemosódik a tenger az éggel.
  Immár bizonyos, hogy engemet ér
  s Zeusztól jön e vész félelmetesen.
  Szentséges anyám, s magas ég, mindent
  közös fénnyel ki bevonsz, látod,
  hogyan ért méltatlanul ily sors.

  Prométheusz, a villámtól sújtva, a sziklával együtt a mélységbe zuhan