Napi Idézetek

" Minden rész hajlik az egészhez való kapcsolódásra, hogy megmeneküljön tökéletlenségétől: a lélek a testtel kíván lenni, mert a test szervi eszközei nélkül nem képes sem cselekedni, sem érezni." / Leonardo da Vinci

" A természetben egyetlen működés sem ok nélkül való; értsd meg az okot, és nem lesz szükséged a tapasztalatra." / Leonardo da Vinci

" A tapasztalat nem, csak a mi ítéleteink lehetnek tévesek, mivel olyasmit várunk el tőle, ami nincs hatalmában." / Leonardo da Vinci

" Az eszme avagy a képzelet az érzékek kormányosa és kantárja, mert az elképzelt dolog mozgatja az értelmet." / Leonardo da Vinci

" A lélekben sosem tesz kárt a test romlása, hanem úgy működik a testben, miként a szél, amelytől az orgona a hangját kapja; mert amikor egy orgonasíp meghibásodik, a szél sem hozza létre a megfelelő hatást." / Leonardo da Vinci

" Az idő titokban repül el és mindenkit becsap. Semmi sem múlik gyorsabban, mint az évek, ám aki erényt vet, az hírnevet arat." / Leonardo da Vinci

" Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e tápláléknak." / Leonardo da Vinci

" Miként egy jól töltött nap után boldog álom következik, úgy a jól eltöltött élet után boldog halál vár." / Leonardo da Vinci

" Mert balgák azok, kik sürögve-forogva belefáradnak az életbe, s nincs határozott céljuk, ami felé minden törekvésüket és egész eszmevilágukat irányítanák." / Marcus Aurelius

" Még aligha láttál valakit azért boldogtalannak, mert nem törődött vele, mi megy végbe mások lelkében. Akik viszont a saját lelkük rezdüléseit nem kísérik figyelemmel, azok szükségképpen szerencsétlenek." / Marcus Aurelius

" Minden tetted, szavad, gondolatod olyan legyen, mint azé, aki akár rögtön távozhatnék az életből.Nincs szánalmasabb annál az embernél, aki mindent sorban körülvizsgál, a „föld gyom­rának” - mint mondják - titkait akarja feltárni, embertársa lelkivilágába próbál találgatással behatolni, s nem veszi észre, hogy elég, ha a benne lakó géniuszt figyeli, s azt tiszteli őszintén." / Marcus Aurelius

" Senki nem veszíthet el más életet, csak amit él, és nem élhet mást, csak amit elveszít." / Marcus Aurelius
" Zúgolódni - bármi miatt is, ami velünk történik - elrugasz­kodás a természettől, amelynek csak egy parányi része is magában foglalja valamennyi más lény természetét." / Marcus Aurelius

" Minden testi dolog rohanó vízfolyás, minden lelki jelenség álom és ködkép, az élet harc és számkivetés, az utókor dicsérete feledés." / Marcus Aurelius

" Figyeljünk belső géniuszunkra, és ne botránkoztassuk meg, ne sértsük meg, segítsük győzelemre az élvezet és a fájdalom fölött, ne hagyjuk ötletszerűen, csalárdul, álnok módra cselekedni, ne függjön attól, megtesz-e más valamit, vagy sem. Továbbá ami a sorstól jött, azt fogadja úgy, mint honnan valahonnan eredőt, ahonnan ő maga is jött.
semmi sem rossz, ami a természet szerint való." / Marcus Aurelius

" Ha valakinek van érzéke, mélyebb fogékonysága a mindenség eseményei iránt, az még a járulékos jelenségekben is alig-alig talál olyant, ami így vagy úgy, kedvesen ne kelletné magát." / Marcus Aurelius

" Ha azon töröd a fejed, mit is csinál a másik ember, miért csinálja, mit beszél, mit kíván, min mesterkedik - minden ilyen megzavar és elvon téged saját vezérlő értelmed figyelmes szolgálatától. Zárj ki tehát gondolataid köréből minden ötletszerűt, minden hiábavalóságot, még inkább minden hiúságot és rosszindulatot." / Marcus Aurelius

" Szoktasd magad hozzá, hogy csak olyant forgass eszedben, amire, ha valaki hirtelen kérdezne: „Mire gondolsz most?”, tüstént, kertelés nélkül rávághatnád: erre és erre." / Marcus Aurelius

" Cselekedeteidben ne légy kedvetlen, önző, elfogult vagy szórakozott, ne öltöztesd gondolatodat megtévesztő ékes szavakba, ne beszélj sokat, ne fogj bele száz dologba." / Marcus Aurelius

" Aki első helyre teszi az értelmet, a benne lakó géniuszt és az ebből fakadó erény szent szolgálatát, az nem csinál semmiből tragédiát, nem sóhajtozik, nem keresi sem a magányt, sem az embersűrűt. Élni fog - s ez a legfontosabb! " / Marcus Aurelius

" El ne felejtsd, hogy mindenki csak a jelenben él, ez pedig röpke pillanat: a többi idő vagy már elmúlt, vagy bizonytalan. Arasznyi az ember élete, arasznyi az a földzug, ahol él, de arasznyi a legtovább fennmaradó hírnév is." / Marcus Aurelius

" Semmi nem teszi nemesebbé a lelket, mint ha valaki az élet jelenségeit módszeresen és tárgyilagosan tudja vizsgálni." / Marcus Aurelius

" Mint ahogyan az orvosok eszközeiket, késeiket hirtelen műtétre felkészülve mindig kezük ügyében tartják, úgy tartsd mindig készen alapelveidet az isteni és emberi dolgok helyes megismerésére." / Marcus Aurelius

" Semmi emberi dolgot nem intézhetsz el az isteni való vonatkoztatás nélkül. " / Marcus Aurelius

" Semmit se tégy találomra, semmit se tégy másként, mint az élet igaz művészetét tökéletesen betöltő elv szerint. " / Marcus Aurelius

" Az ember sehová nyugodtabban, zavartalanabbul vissza nem vonulhat, mint saját lelkébe, különösen ha olyan a belső világa, hogy beletekintve azonnal teljes békesség tölti el. A békesség pedig azonos a lélek harmóniájával." / Marcus Aurelius

" A külső dolgok nem férnek hozzá a lélekhez, hanem kívül vannak rajta, mégpedig mozdulatlanul; minden izgalom tehát a belső felfogásból fakad. " / Marcus Aurelius

" A világ változás, az élet felfogás dolga." / Marcus Aurelius

" Ha nem gondolod azt, hogy bántalom ért, akkor nem is ért bántalom, s ha nem ért bántalom, akkor kárt sem szenvedtél." / Marcus Aurelius

" Ami az embert nem teszi rosszabbá, mint amilyen, az életét sem teszi rosszabbá, és sem kívülről, sem belülről nem árt neki." / Marcus Aurelius

" Ne úgy élj, mintha még tízezer évig akarnál lenni. A kikerülhetetlen ott lebeg fejed fölött. Míg élsz, míg módodban áll, légy jó emberré." / Marcus Aurelius

" Ne kalandozz ide-oda! Bármibe kezdesz, ne térj el az igazságtól, és bárhová visz képzeleted, őrizd meg tisztánlátásodat." / Marcus Aurelius

"Szeresd a magad kis mesterségét, amibe beletanultál, és találd benne kedvedet. Ami még hátra van életedből, úgy éld le, hogy minden dolgodat teljes lelkedből az istenekre bízod, és az emberek közül egynek sem vagy sem zsarnoka, sem szolgája." / Marcus Aurelius

" Szeresd a magad kis mesterségét, amibe beletanultál, és találd benne kedvedet. Ami még hátra van életedből, úgy éld le, hogy minden dolgodat teljes lelkedből az istenekre bízod, és az emberek közül egynek sem vagy sem zsarnoka, sem szolgája." / Marcus Aurelius

" Szüntelenül elmélkedj azon, hogy minden változás folytán jött létre. Szoktasd magad ahhoz a gondolathoz, hogy a mindenség természete semmit nem szeret annyira, mint változtatni azon, ami van, és hasonló új dolgokat alkotni." / Marcus Aurelius

" Légy, mint a szirtfok, melyet a hullámok folyton csapkodnak; az pedig rendületlenül áll, s körülötte elcsöndesül a habzó forgatag." / Marcus Aurelius

" Járj mindig a legrövidebb úton. A legrövidebb út pedig a természet útja. Minden szavunk és tettünk legyen ezért teljesen romlatlan. Az ilyen elhatározás eltávoztatja tőlünk a kellemetlenséget, küszködést, alakoskodást és hányavetiséget." / Marcus Aurelius

" Tekintsd magad méltónak minden olyan beszédre és tettre, ami a természet szerint van." / Marcus Aurelius

" A jótékony ember, akárcsak a ló, ha futott, a kutya, ha vadra bukkant, a méh, ha mézet gyűjtött, nem veri dobra tettét, hanem tovább folytatja áldásos munkáját, mint ahogyan a szőlőtő, ha eljön az ideje, ismét meghozza a maga fürtjét." / Marcus Aurelius

" Ne utálkozzál, ne veszítsd el bátorságodat és buzgalmadat, ha nem sikerül mindig mindent helyes alapelvek szerint elintézned. Ha valami nem ment rendjén, fogj hozzá még egyszer, és örülj, ha cselekedeteid nagyobb része emberhez méltó. S szeresd azt, amihez visszatérsz." / Marcus Aurelius

" Az ész és a gondolkodás olyan képességek, amelyek elegendők önmagunknak és a tőlünk függő cselekedeteknek: kiindulnak saját alapelvükből, s egyenest a kitűzött cél felé törnek. Az ilyen cselekedeteket egyenes cselekedeteknek szoktuk mondani - ezzel is jelezve, hogy az út egyenes. " / Marcus Aurelius

" Senkivel sem történik olyasmi, aminek az elviselésére nem termett. Mással is megesik ugyanez, s vagy tudatára sem ébred, hogy mi történt vele, vagy lelki nagyságával kérkedve megőrzi nyugalmát rendületlenül." / Marcus Aurelius

" Ami a közösségnek nem árt, az a közösség tagjának sem árt. Valahányszor azt képzeled, hogy bántalom ért, ez legyen a mércéd: Ha a közösség ezáltal nem szenved kárt, akkor nekem sincs károm, ha pedig a közösséget kár éri, nem szabad haragudni a kártevőre, hanem inkább rá kell mutatni, miben vétett." / Marcus Aurelius

" Nézz a dolgok mélyére! Sajátos tulajdonságaik vagy értékük egyetlen esetben se kerüljék el figyelmedet." / Marcus Aurelius

" Ha a körülmények arra kényszerítenek, hogy lelked nyugalma felkavarodjék, gyorsan húzódj vissza önmagadba, s a szükséges mértéken túl ne jöjj ki sodrodból. Ha gyakran menekülsz a lelki harmóniához, előbb-utóbb teljesen megszerzed magadnak." / Marcus Aurelius

" Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is eléred." / Marcus Aurelius

" Aki a jelent látja, az mindent látott, ami csak valaha volt, vagy valaha volt, vagy valaha lesz, mert minden egy eredetű és egy formájú." / Marcus Aurelius

" Alkalmazkodj a sorsod által osztályrészedül adott körülményekhez, és az embereket, akiket társul kaptál, szeresd igazán őszinte szeretettel." / Marcus Aurelius

" Ha örömet akarsz szerezni magadnak, gondold meg kortársaid jeles tulajdonságait, ennek tetterejét, annak szerénységét, emennek bőkezűségét, amannak más valami jelességét. Mert semmi sem okoz tisztább örömöt, mint az erény képe, amely a kortársak erkölcseiben gyakran és szembeötlően megnyilvánul." / Marcus Aurelius

" A becsvágyó abban találja meg a maga javát, ahogy más ember vele szemben viselkedik, a kéjvágyó szenvedélyének kielégítésében, az értelmes ember a maga tevékenységében." / Marcus Aurelius

" Ami a rajnak nem hasznos, az a méhnek sem hasznos." / Marcus Aurelius

" Ne szégyelld, ha segítségre szorulsz. A te dolgod - mint a katonáé ostrom alkalmával - az, hogy kötelességedet teljesítsd. S vajon mit tennél, ha sérült lábbal egymagadban nem tudsz feljutni a bástyára, más segítségével azonban mégiscsak feljuthatsz?" / Marcus Aurelius

" Ne gyötörj magad a jövővel! Ha rákerül a sor, majd szemébe nézel ugyanazzal az értelemmel felfegyverzetten, amivel most irányítod az ügyeidet." / Marcus Aurelius

" Az értelmes lény számára a természetszerű és ésszerű cselekedet egy és ugyanaz." / Marcus Aurelius

" Emberi tulajdonság azokat is szeretni, akik bántanak minket. Akkor leszel képes erre a szeretetre, ha meggondolod, hogy embertársad tulajdonképpen rokonod, hogy csak tudatlanságból és nem szántszándékkal vét ellened, hogy nemsokára te is, ő is meghaltok, és mindenekelőtt, hogy alapjában véve nem is bántott téged. Mert vezérlő értelmedet nem tette rosszabbá, mint azelőtt volt." / Marcus Aurelius

" Nézz a lelked mélyébe! Bensődben van a jó kútfeje, ha folyton mélyíted, folyton buzoghat." / Marcus Aurelius

" Soha, még az embertelen emberekkel szemben se érezz úgy, mint ahogyan ezek éreznek embertársaikkal szemben." / Marcus Aurelius

" Az erkölcsi tökéletesség velejárója, hogy minden napot úgy élsz le - izgalom, ernyedtség, alakoskodás nélkül -, mintha az volna az utolsó." / Marcus Aurelius

" Ha jót tettél és embertársad ezt a jót élvezte, miért kívánsz melléje még egy harmadik dolgot is, mint ahogyan az ostobák teszik: azt, hogy jótéteményednek híre menjen, vagy hogy tetted viszonzásra találjon? " / Marcus Aurelius

" A mindenség természetének az a feladata, hogy ami itt van, azt oda tegye, változtassa, innen eltakarítsa, ott elhelyezze. Minden csak változás: de ne félj, nem lesz azért valami új belőle! Minden a régi, s az elosztódás egyenletes." / Marcus Aurelius

" Ne vádolj senkit! Ha teheted, igazítsd helyre azt, aki hibázott, ha nem teheted, hozd helyre legalább a hibát. Ha ezt sem lehet, mire jó még a vádaskodás? Ne tégy semmit oktalanul." / Marcus Aurelius

" Az életet egyes cselekedetekre kell felépíteni, s érd be vele, ha minden egyes cselekedet a lehetőség szerint eléri a maga célját. Márpedig semmi meg nem akadályozhat téged abban, hogy ezt elérje." / Marcus Aurelius

" Ha éles szemed van, láss vele, és hozd a legbölcsebb ítéleteket!" / Marcus Aurelius

" Ne légy hanyag tetteidben; ne légy kapkodó beszédedben; ne légy csapongó képzeletedben; általában, lelked ne legyen sem zárkózott, sem kitáruló; ne zsúfold túl az életedet tennivalóval." / Marcus Aurelius

" Aki nem tudja, mi a világ, az nem tudja, hol van ő maga. Aki nem tudja, mire született, az nem tudja azt sem, kicsoda ő tulajdonképpen, és azt sem, mi a világ. Aki ezek közül egyet is elhanyagol, az a maga rendeltetését sem tudja megmondani." / Marcus Aurelius

" Az emberek egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tűrd hát őket." / Marcus Aurelius

" Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá." / Marcus Aurelius

" Szorítsd vissza a puszta képzelgést, fékezd le az ösztönt, irtsd ki a vágyat, légy ura vezérlő értelmednek." / Marcus Aurelius

" A felhajított kőnek nem rossz, ha leesik, mint ahogy nem volt jó, mikor felszállt." / Marcus Aurelius
" Minden változásban van. Te magad is folytonosan változol, sőt bizonyos értelemben felmorzsolódol. Ugyanígy az egész világ." / Marcus Aurelius
" Kutasd figyelő gonddal a magad, a világ és embertársad vezérlő értelmét. A magadét: hogy igazságos értelemmé formáld, a világét: hogy el ne felejtsd, minek a része vagy, és ember­társadét, hogy átlásd, vajon esztelen-e vagy belátó, s hogy egyúttal számba vedd a rokoni kapcsolatot is, amely összefűz vele." / Marcus Aurelius

" A fegyelmezett és szerény ember így szól a mindent adó és mindent elvevő természethez: „Adj, amit akarsz, vedd el, amit akarsz.” Ezt azonban nem felfuvalkodottan mondja, hanem jóindulatúan engedelmeskedve a természetnek." / Marcus Aurelius

" Egyáltalán, ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan." / Marcus Aurelius

" Szoktasd magad hozzá, hogy minden emberi cselekedet láttán, ha lehetséges, tedd föl magadnak a kérdést: vajon milyen célból teszi ez ezt? De önmagadon kezdd, és először önmagadat vizsgáld meg." / Marcus Aurelius

" Mi a mesterséged? Hogy jó ember légy! Miképpen sikerülhetne ez, ha nem volna világos fogalmad a mindenség természetéről és az ember sajátos alkatáról." / Marcus Aurelius

" A lélek gömbje önmagához hasonló: egy irányban sem nyúlik ki, befelé sem türemlik, nem szóródik szét, be sincs horpadva, hanem olyan fényben ragyog, melynek segítségével mindenek igazságát, a benne lakozó igazságot is meglátja." / Marcus Aurelius

" Szoktasd magad ahhoz is, amiről eleinte reménytelenül lemondasz. Lám, a bal kéz, bár gyakorlat híján más dolgokra sutább, a gyeplőt erősebben tartja, mint a jobb kéz. Mert hozzászoktattuk!" / Marcus Aurelius

" Milyen nevetséges, világ idegenje az, aki az élet dolgai közül bármin is csodálkozik." / Marcus Aurelius

" Ha nem illik, ne tedd! Ha nem igaz, ne mondd! A kezdeményezés legyen mindig a tied!" / Marcus Aurelius


A munka iránti szeretet közelebb viszi az embert Istenhez.| egyiptomi intelem Ne okozz fájdalmat senkinek, hogy neked se okozzanak fájdalmat. Ne légy keményszívű senkivel, ha módodban áll tenni érte valamit.| egyiptomi intelem Legyél aktív, tegyél többet, mint amennyit meg kell tenned. A cselekvés gazdaggá tesz, de ez a gazdagság szertefoszlik, ha cselekvésed alábbhagy.| Anhsesonki intelmei Tudásodra büszke ne légy, tanultságodban el ne bízd magad. Értekezz a tudóssal, ám a tudatlannal is. A tudás végső határa úgysem érhető el, és nincs egyetlen mester sem, aki meghódítaná a tökéletest.| egyiptomi intelem Aki bölcs, az törődik lelkével, szépnek megőrizni azt a földön.| Ptahhotep intelmei A vezető kiváló tettei példát mutatnak a jövőre, bölcsessége minden időkre szól.|Ptahhotep intelmei Ne okozz fájdalmat senkinek, hogy neked se okozzanak fájdalmat. Ne légy keményszívű senkivel, ha módodban áll tenni érte valamit.| Anhsesonki intelmei Legyél aktív, tegyél többet, mint amennyit meg kell tenned. A cselekvés gazdaggá tesz, de ez a gazdagság szertefoszlik, ha cselekvésed alábbhagy.| egyiptomi intelem Ne tanítsd azokat, akik nem hallgatnak a szavaidra.| egyiptomi intelem Az emberek vesztét szavai okozzák; vigyázz, hogy ne árts magadnak.| Ani írnok intelmei Ne válaszd szét gondolataid szavaidtól, és terveid megvalósulnak. Isten gyűlöli a hamis szavakat, megveti a kétszínűséget.| Amenemope intelmei Aki gonosz szavakat szól, ne várjon jót senkitől. | Ani írnok intelmei Az emberi szív olyan, mint egy magtár: sokféle választ rejt magában; válaszd ki a megfelelőket, és azokkal fejezd ki magad, de vigyázz, hogy a rosszakat magadban tartsd.| Ani írnok intelmei Vigyázz, hogy ne beszélj megfontolatlanul; amikor a szív nyugtalan, gyorsabban szállnak a szavak, mint a szél a víz felett.| Amenemope intelmei Ha jól megy sorod, ne rettegj attól, hogy rosszul is mehetne.| egyiptomi intelem Senki sincs, aki ha becsapja a másikat, ne szenvedné el ugyanezt. Nincs senki, aki rossz úton járva eredményes életet élne.| egyiptomi intelem Ne ródd a köreidet csupán azért, hogy ne maradj mozdulatlan. Ha megütöttek, ne akarj elmenekülni attól félve, hogy büntetésed fokozódik. Aki bátran szembeszáll a nehézségekkel, az nem fogja érezni teljes súlyukat.| egyiptomi intelem Ne kívánd, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy te szeretnéd. Inkább a kívánságaidat szabd hozzá az események alakulásához, meglátod, nyugodt lesz életed folytatása. |Epiktetos A betegség csak a testet bénítja meg, a szabad elhatározást nem, ha az maga nem akarja. A sántaság is csak a lábat akadályozza, de a szabad elhatározást nem. Ezt mondd mindennel kapcsolatban, ami eléd kerül: rájössz, hogy minden csak más valamit akadályozhat, téged nem. |Epiktetos Minden helyzetben emlékezz arra, hogy önmagad felé fordulj és megvizsgáld, milyen képességed van a helyzet megoldásához. Ha így megedzed magad, nem ragadnak magukkal a képzeteid. |Epiktetos Győzhetetlen lehetsz, ha nem bocsátkozol olyan küzdelmekbe, amelyekben a győzelem nem tőled függ. |Epiktetos Ahogy séta közben vigyázol arra, hogy ne lépj szögbe, vagy hogy ki ne ficamodjék a lábad, ugyanígy ügyelj arra, hogy ne tégy kárt önmagad irányító szellemében. Ha minden ügyben tekintettel leszünk erre, akkor biztosabban foghatunk a munkánkhoz. |Epiktetos Szenvedéseink egyik oka az, hogy másoknak a példája után megyünk, nem értelmünk irányít bennünket, hanem a megszokás. |Seneca Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene. |Seneca Mint ahogy minden nyavalya mélyre ereszti gyökerét, ha ki nem irtjuk, midőn csírába hajt, úgy a szomorúságot, nyomorúságot és önemésztést is maga a kesergés szítja fel szüntelen, s a boldogtalan lélek kegyetlen gyönyörévé válik a fájdalom. |Seneca A szegénységet, a fájdalmat, a nagyra vágyást minden ember másképpen érzi, aszerint, hogy hogyan idegződött belé, s hogy mennyire törte meg erejét s ellenálló képességét a szörnyű elfogultság olyan dolgokban, amelyektől rettegni nincs jó okunk. |Seneca Lelkünket gyakorta kell intenünk, hogy a földi dolgokat úgy szeresse, mint majdan eltűnő, sőt máris tünedező árnyakat; amit a sors neked juttatott, csak úgy tartsd birtokodban, hogy nem te vagy a tulajdonos. |Seneca Az emberi természet ugyan olyan, hogy mindennél jobban szereti azt, ami elveszett: annyira visszasóvárogjuk azt, amit elvesztettünk, hogy sokkal kevésbé becsüljük meg azt, amink megmaradt. |Seneca Rövid életű s mulandó minden emberi alkotás, s a végtelen időnek csak jelentéktelen hányadát tölti be. Ez a föld, városaival s népeivel és folyóival és végtelen tengerével a világegyetemhez viszonyítva csupán szemernyi pont: az ember életkora pedig még kisebb terjedelmű, mint a pont, ha a végtelen idővel összevetjük, mert ez határtalanabb, mint a világ, mivelhogy az idő keretében sokszorosan bennefoglaltatik: mi értelme volna hát meghosszabbítani azt, ami - bármennyire meggyarapszik is - alig-alig lesz több a semminél? Csak egy módon lehet hosszú az életünk: ha már beteltünk vele. |Seneca A tökéletes erény mindenáron menekül és elvonul szemünk elől, s a korán érő gyümölcs a késő őszt sosem várja meg. |Seneca A tűz minél fényesebben ragyog, annál gyorsabban kihuny; de tovább lobog, ha lassan égő és szívós fával küszködik, ha füst fojtogatja és csak pislákol épp kormosan; mert a lelket éppen a hitvány fűtőanyag tartja benne: így a szellem is minél ragyogóbb, annál rövidebb életű; mert mihelyt tovább nem terjeszkedhetik, máris hamar hamvába hal. |Seneca Nem az a boldogabb, akit a szerencse minden kegyével elhalmoz, hanem az, aki semmiben sem szorul rá. |Seneca A természet úgy intézte, hogy a boldog élethez ne legyen szükség óriási erőfeszítésre: minden ember boldoggá teheti önmagát. |Seneca A külső körülmények jelentősége lényegtelen, s nincs is számottevő hatásuk, se jó, se rossz, semmilyen; a bölcs embert a jószerencse nem szédíti meg, s a balsors se csüggeszti el; hiszen mindig abban fáradott, hogy önmagába vesse minden bizalmát, s minden örömét önmagában keresse. |Seneca Ha az ember a természet szabta korlátok között megmarad, sohasem érzi majd szegénynek magát; aki áthágja a természet szabta korlátokat, azt, még ha dúsgazdag is, a szegénység szüntelen nyűgözi. |Seneca Gazdaggá csak a lélek tehet; ez a száműzetésbe is elkísér, és bőségben él a legzordonabb pusztaságban, s a maga kincseit élvezi, ha megvan annyija, amennyiből életét eltengetheti: a léleknek, akárcsak a halhatatlan isteneknek, a földi javakhoz egyáltalán nincs köze. |Seneca