Kiegészítő melléklet 2013

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az „Új Akropolisz Filozófiai Iskola"

Kulturális Közhasznú Egyesület

2013. évi egyszerűsített beszámolójához

 

I. ÁTTEKINTÉS AZ EGYESÜLETRŐL

 Az Egyesület adatai

Név:

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület

Székhely:

1085 Budapest, Rigó u. 6-8.

Levelezési cím:

1447 Budapest, Pf. 592.

Adószám:

19011510-1-42

Bírósági bejegyzés dátuma:

1989. 09. 29.

Bírósági bejegyzés száma:

Pk. 60346/1989/2

Közhasznúsági bejegyzés:

2001. 01. 29.

Közhasznúsági bejegyzés száma:

12. Pk. 60 346/12

 

Jellemzők:

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

Beszámolási forma:   kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Mérleg készítésének időpontja: tárgyévet követő február 28.

 

Az elszámolások, nyilvántartások, értékelések vizsgálata

 

Eszközök és források értékelése, amortizációs politika

Az Egyesület a befektetett eszközeit beszerzési, illetve előállítási értéken (csökkentve azt az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással) értékelte.

A befektetett eszközök aktiválása, besorolása és az értékcsökkenési leírás számítása a törvényi előírások szerint történt.

A 100.000 Ft bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök értékét az Egyesület a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

A 100.000 Ft beszerzési érték feletti immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését lineáris módszerrel számoljuk el, évente egy alkalommal - december 31-én - az üzembe helyezés napjától a maradványérték eléréséig, illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig.

Az Egyesület a követeléseit a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően év végén minősítette, lejárt követelés miatt értékvesztést nem kellett elszámolnia.

Az Egyesület a pénzeszközeit, a saját tőke elemeket, kötelezettségeket könyv szerinti értéken vette figyelembe a beszámolóban.

Az időbeli elhatárolásokat a számviteli törvényben foglaltak szerint határozta meg.

 

Az Egyesület az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket nem változtatta meg.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

II. MÉRLEGTÉTELEK TARTALMA, ÉRTÉKELÉSE

 

Az eszközök és a források értékelése a mérlegben a számviteli törvény előírásainak megfelelően, szabályszerűen történt.

 

1.  Az eszközök bemutatása

 

Az eszközök értéke összesen 2013. december 31.-én 64.866 eFt, amely 117 eFt-tal több a bázis értéknél.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök körébe tartoznak azon eszközök, amelyek egy éven túl szolgálják az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

 

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

2012. évben az immateriális javak záró állományának könyv szerinti értéke az elszámolt értékcsökkenés következtében nulla volt, 2013-ban az immateriális javak állományában nem következett be változás. Tárgyi eszközöket 598 e Ft értékben vásárolt az Egyesület 2013-ban. Az elszámolt tárgyévi értékcsökkenés 1.896 e Ft, a tárgyi eszközök nettó értéke 62.306 e Ft lett.

A befektetett eszközök állományváltozását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

 

Forgóeszközök részletezése (eFt):

Készletek       477

Követelések    470

Értékpapírok       0

Pénzeszközök  1549

 

Az Egyesület 477 e Ft értékű könyvkészlettel rendelkezik 2013.12.31-én. A forgóeszközökön belül az előző évhez képest 212 eFt-tal, 470 eFt-ra nőtt a követelések értéke. A záró értékből 340 e. Ft fizetett kaució, 123 eFt vevőkövetelés, 7 eFt szállítói túlfizetésből eredő követelés.

Az Egyesületnek aktív időbeli elhatárolása 64 eFt, melyből 29 eFt a bevételek, 35 eFt a költségek elhatárolásából adódik.

 

2.  A források bemutatása

 

A saját tőkén belül a tőkeváltozás / eredmény soron lévő összeg 57.913 eFt, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1.644 eFt, vállalkozási tevékenységből 198 eFt. A saját tőke alakulását a 3. számú melléklet részletezi. Az Egyesületnek nem volt olyan kötelezettsége, amely után céltartalékot kellett volna képezni. 2013. december 31.-én a kötelezettségek állománya 4.849 eFt, melyből 2.917 e Ft hosszú lejáratú, 1.932 e Ft rövid lejáratú kötelezettség.

 

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (eFt):

Hiteltartozásból egy éven belül esedékes rész     1.250

Szállítók                                                              415

Személyi jövedelemadó                                         62

Egészségügyi hozzájárulás                                     33

Jövedelem elszámolási számla                              101

Egészségbiztosítási és

munkaerő piaci járulék                                          14

Nyugdíjjárulék                                                      15

Szociális hozzájárulási adó                                     42

 

Az Egyesületnek passzív időbeli elhatárolása 2013-ban 262 eFt, amely a költségek passzív időbeli elhatárolásából adódik.

 

3.  Eredménykimutatás tartalma, értékelése

Az értékesítés árbevétele 3.421 eFt, melyből 2.895 eFt alaptevékenységből, 526 eFt vállalkozási tevékenységből származik. Egyéb bevétel 19.071 eFt volt, melyből tagdíj 17.305 eFt, támogatás 1.765 eFt (szja 1%-ból kapott összeg 865 eFt, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás 50 eFt, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott kiállítás szervezés támogatás 50 eFt, Emberi Erőforrás Minisztériuma NTP-MR-MPA-12-036 pályázati támogatás 800 eFt), egyéb 1 eFt. Rendkívüli bevételünk felajánlásból eredő 1.506 e Ft volt.

 

Anyag jellegű ráfordítások részletezése:

 

Megnevezés                                              

2013. év (eFt)

Anyagköltség

5836

Igénybevett szolgáltatás értéke

10704

Egyéb szolgáltatások

246

Közvetített szolgáltatás

93

ELÁBÉ

252

Összesen

17131

 

Egyéb  szolgáltatások  részletezése

 

Megnevezés

2013. év (eFt)

Bankköltség, bank jutalék

83

Hatósági  díjak

89

Biztosítás

74

Összesen

246

 

Egyéb ráfordítások

 

Megnevezés

2013. év (eFt)

Késedelmi kamat

1

Kerekítési különbözet

1

Összesen :

2

 

Az Egyesületnek 2013. évben vállalkozási tevékenysége után társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 


III. VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET

 

a./  Eszközök összetétele

 

Megnevezés                                                              Előző év (%)       Tárgyév (%)

befektetett eszközök                                                   98,2                            96,1

összes eszköz                                                                                                                      

 

forgóeszközök                                                            1,7                              3,8

összes eszköz                                                                                                                      

 

b./  Források összetétele

 

Megnevezés                                                           Előző év (%)   Tárgyév (%)

 

saját tőke                                                                    89,4                            92,1

összes forrás                                                 

 

kötelezettségek                                                            9,5                             7,5

összes forrás                                                                                                                        

 

c./ A pénzügyi helyzet, a likviditás alakulása

 

Megnevezés                                                          Előző év (%)    Tárgyév (%)         

Pénzeszköz

Likviditási mutató =                                                                           21,2               80,2

rövid lejáratú kötelezettségek

 

Forgóeszközök

Likviditási mutató =                                                                           55,7                  129,2

rövid lejáratú kötelezettségek

 

A rövid lejáratú kötelezettségek fedezetére a pénzeszközök összege ugyan nem elegendő, de a forgóeszközök értéke 29,2 %-kal több, mint a rövid lejáratú kötelezettségek értéke.

 

 

d./ A vagyoni helyzet

Saját tőke

Tőkeellátottság =                                                                                89,4                 92,1                

eszközök összesen

 

Kötelezettségek

Eladósodottság aránya =                                                                    9,5                 7,5                  

eszközök összesen

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.


IV. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

 

Mérlegen kívüli tételek nincsenek.

 

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 1 fő.

A vezető tisztségviselőnek 1.854 e Ft bérköltség került kifizetésre, melyet 501 e Ft szociális hozzájárulási adó terhelt. Reprezentációs költségünk 2013-ban 165 e Ft volt, saját gépkocsi használata miatt 102 eFt költségtérítést fizettünk ki az egyesület tagjainak.

A számviteli törvény által előírt - a kiegészítő mellékletben nem részletezett – kötelező tartalmi elemek az Egyesület tevékenységére nem jellemzők.

 

A beszámoló aláírására jogosult:

Deák Szilvia

elnök

lakcíme: 1083 Budapest, Illés u. 16.

 

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Bánszeginé Hegedűs Etelka,

lakcíme: 1164 Budapest, Bóbitás út 54. 02. 16.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 002932

 

 

Támogatási program keretében 2013-ban az Egyesület az SZJA 1%-ából kapott összeget, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiállítás készítéshez illetve az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által programok lebonyolításához nyújtott működési célú támogatás összegét, továbbá a Nemzeti Tehetségprogram keretében a „Tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatása” című pályázaton elnyert összeget használta fel. Visszatérítendő támogatást az Egyesület nem kapott.

SZJA 1% felhasználása: Az Egyesület 2012-ben 861 eFt SZJA 1%-ból származó bevételt kapott. Ennek felhasználásáról a 12KOZ nyomtatványban a következő adatokat szerepeltette:
Működésre felhasznált összeg: 430 eFt
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 431 eFt, ebből:
- könyvkiadás költsége: 272 eFt
- könyvtárbővítés: 159 eFt
azaz Személyi felhasználás: 0 eFt, Dologi felhasználás: 861 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott kiállítás készítési célú támogatás 50 eFt-ját a kiállítási poszterek nyomtatási költségeire fordította, azaz Személyi felhasználás: 0 eFt, Dologi felhasználás: 50 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott gyógynövény ismereti és kommunikációs programok lebonyolításához kapott működési célú támogatás 50 eFt-ját nyomtatási költségekre, irodaszerekre fordította, azaz Személyi felhasználás: 0 eFt, Dologi felhasználás: 50 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

A „Tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatása” című pályázaton elnyert 800 eFt-ot az Egyesület a „Legyen a zene mindenkié!” elnevezésű nyári zenei gyermektábor illetve a programban résztvevő gyermekek év közbeni tehetséggondozásával kapcsolatos költségek fedezésére fordította:
- tábori felszerelések, zene eszközök stb. beszerzése: 190 eFt
- étkeztetés, ingatlan üzemeltetés: 256 eFt
- program lebonyolítás, adminisztráció, kommunikáció ktsg-ei: 254 eFt
- utazási költségek: 100 eFt
azaz Személyi felhasználás: 100 eFt, Dologi felhasználás: 700 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek programok:
- Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat.
- Kommunikációs képesség fejlesztő, stressz kezelő, kisplasztika festő és fotó szemináriumokat és színházi workshop-okat tartottunk Budapesten, Egerben, Győrött, Szegeden és Székesfehérváron
- Novemberben A filozófia világnapját, az Akadémia alapításának 2400. évfordulóján, elsősorban Platón életművének és korunkra gyakorolt hatásának szenteltük, és változatos programokkal ünnepeltük meg.
- 21 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre 100-an iratkoztak be.
- 2013-ban júniusban rendeztük meg hagyományos filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.
- Bővítettük, fejlesztettük könyvtárunkat.
- Újra meghirdettük (immár 19. alkalommal) Novella- és esszépályázatunkat, amelynek beadási határideje 2014. február volt és amelyre idén is több mint száz munka érkezett.
- Kiadtuk Fernand Schwarz: Összpontosítás és belső felébredés című könyvét
- Részt vettünk a Sziget fesztiválon, Győrben és Budapesten a MERI sportnapon, a dunakeszi Lakótelepi Pikniken, Egerben több városi rendezvényen is, melyek közül kiemelkedő volt az Autómentes Napon nyújtott „Gyalogos Szerviz” szolgáltatásunk.
- Egyesületünk Meseházának tagjai 2013-ban 25 gyerekfoglalkozást tartottak, az Egyesület budapesti és győri központjaiban, Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az Adventista Gyülekezetnél illetve Sopronban is.
- „Legyen a zene mindenkié!” című nyári táborunkban 42 gyermek vett részt.
- Egyesületünk központjában ruha- játék és tartós élelmiszergyűjtést szerveztünk decemberben, amelynek eredményét Budaörsre a Menedékház Alapítványhoz és Pécsre a Városkapu Általános Iskola nehéz körülmények között élő tanulóihoz juttattuk el.
- 14 alkalommal tartottunk rászoruló gyerekeknek matematika-fizika korrepetálást.
- A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében tartottunk két Gellért-hegy tisztítási akciót, amelyekhez iskolákból érkezett csoportok és magánszemélyek is csatlakoztak. Megtisztítottuk a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását végezték el.
- Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat és látott el Polgári Természetőr Szolgálatot a Budai Tájvédelmi Körzet illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén, őrzött védett növényeket a Bükki Nemzeti Park területén. Az ökológiai akciókban mintegy 304-en vettek részt és 1855 önkéntes munkaórát végeztek.
- Elvégeztük egy veszélyes fa lebontását alpintechnikával a robogó utcai óvodában.
- Segítettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában az Orczy Parkban.
- Részt vettünk az árvízi védekezésben a Dunán, Leányfalun és Tahitótfalun, június 5-9-ig.


Budapest, 2014. március 28.

Deák Szilvia
elnök   Záradék: A kiegészítő mellékletet az Egyesület közgyűlése 2014. március 29-i ülésén elfogadta.