Kiegészítő melléklet 2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az „Új Akropolisz Filozófiai Iskola"

Kulturális Közhasznú Egyesület

2012. évi egyszerűsített beszámolójához

 

I. ÁTTEKINTÉS AZ EGYESÜLETRŐL

 Az Egyesület adatai

Név:

„Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület

Székhely:

1085 Budapest, Rigó u. 6-8.

Levelezési cím:

1447 Budapest, Pf. 592.

Adószám:

19011510-1-42

Bírósági bejegyzés dátuma:

1989. 09. 29.

Bírósági bejegyzés száma:

Pk. 60346/1989/2

Közhasznúsági bejegyzés:

2001. 01. 29.

Közhasznúsági bejegyzés száma:

12. Pk. 60 346/12

 

Jellemzők:

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

Beszámolási forma:   kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Mérleg készítésének időpontja: tárgyévet követő február 28.

 

Az elszámolások, nyilvántartások, értékelések vizsgálata

 

Eszközök és források értékelése, amortizációs politika

Az Egyesület a befektetett eszközeit beszerzési, illetve előállítási értéken (csökkentve azt az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással) értékelte.

A befektetett eszközök aktiválása, besorolása és az értékcsökkenési leírás számítása a törvényi előírások szerint történt.

A 100.000 Ft bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök értékét az Egyesület a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

A 100.000 Ft beszerzési érték feletti immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését lineáris módszerrel számoljuk el, évente egy alkalommal - december 31-én - az üzembe helyezés napjától a maradványérték eléréséig, illetve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig.

Az Egyesület a követeléseit a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően év végén minősítette, lejárt követelés miatt értékvesztést nem kellett elszámolnia.

Az Egyesület a pénzeszközeit, a saját tőke elemeket, kötelezettségeket könyv szerinti értéken vette figyelembe a beszámolóban.

 Az időbeli elhatárolásokat a számviteli törvényben foglaltak szerint határozta meg.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 27 § (2) szerint 2012. évtől közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet, ezért Egyesületünk 2012-ben az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre tért át.

Az Egyesület az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveket nem változtatta meg.

  A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

II. MÉRLEGTÉTELEK TARTALMA, ÉRTÉKELÉSE

 

Az eszközök és a források értékelése a mérlegben a számviteli törvény előírásainak megfelelően, szabályszerűen történt.

 

1.  Az eszközök bemutatása

 

Az eszközök értéke összesen 2012. december 31.-én 64.749 eFt, amely 2.167 eFt-tal kevesebb a bázis értéknél.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök körébe tartoznak azon eszközök, amelyek egy éven túl szolgálják az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel.

 

Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

2012. évben az Egyesület felújította Egerbocs, Béke út 25. sz. alatti ingatlanát, melynek bruttó értéke ennek következtében 655 eFt-tal nőtt. Egyéb tárgyi eszközöket 639 eFt értékben vásárolt 2012-ben. Az immateriális javakra és tárgyi eszközökre elszámolt tárgyévi értékcsökkenés 2.196 eFt, az immateriális javak nettó értéke nullára csökkent, tárgyi eszközök nettó értéke 63.604 eFt lett.   

A befektetett eszközök állományváltozását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

 

Forgóeszközök részletezése (eFt):

Készletek       429

Követelések    258

Értékpapírok       0

Pénzeszközök  421

 

Az Egyesület 169 eFt értékű könyvkészletet selejtezett 2012-ben.  A forgóeszközökön belül az előző évhez képest 149 eFt-tal nőtt a követelések értéke. A záró értékből 240 eFt fizetett kaució, 15 eFt vevőkövetelés, 3 eFt adótúlfizetésből eredő követelés.

 

Az Egyesületnek aktív időbeli elhatárolása 37 eFt, mely a költségek elhatárolásából adódik.  

 

2.  A források bemutatása

 

A saját tőkén belül a tőkeváltozás / eredmény soron lévő összeg 60.023 eFt, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 2.110 eFt veszteség. Az Egyesületnek vállalkozási tevékenységből származó eredménye 0 eFt.

A saját tőke alakulását a 3. számú melléklet részletezi.

Az Egyesületnek nem volt olyan kötelezettsége, amely után céltartalékot kellett volna képezni.

2012. december 31.-én a kötelezettségek állománya 6.155 eFt, melyből 4.167 eFt hosszú lejáratú, 1.988 eFt rövid lejáratú kötelezettség.

 

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (eFt):

Hiteltartozásból egy éven belül esedékes rész     1.250

Rövid lejáratú kölcsön tagoktól                             250

Szállítók                                                              202

Személyi jövedelemadó                                         83

Egészségügyi hozzájárulás                                     20

Jövedelem elszámolási számla                              101

Egészségbiztosítási és

munkaerő piaci járulék                                          14

Nyugdíjjárulék                                                      15

Szociális hozzájárulási adó                                     37

Elszámolási betétszámla                                         16

 

Az Egyesületnek passzív időbeli elhatárolása 2012-ben 681 eFt, amely a költségek passzív időbeli elhatárolásából adódik.

 

3.  Eredménykimutatás tartalma, értékelése

Az értékesítés árbevétele 2.634 eFt, melyből 2.606 eFt alaptevékenységből, 28 eFt vállalkozási tevékenységből származik. Egyéb bevétel 17.401 eFt volt, melyből tagdíj 16.487 eFt, támogatás 891 eFt (szja 1%-ból kapott összeg 861 eFt, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás 30 eFt), egyéb 23 eFt. Rendkívüli bevételünk felajánlásból eredő 160 eFt volt.

 

Anyag jellegű ráfordítások részletezése:

 

Megnevezés                                              

2012 év (eFt)

Anyagköltség

6019

Igénybevett szolgáltatás értéke

10339

Egyéb szolgáltatások

141

Közvetített szolgáltatás

25

ELÁBÉ

110

Összesen

16634

 

Egyéb  szolgáltatások  részletezése

 

Megnevezés

2012 év (eFt)

Bankköltség, bank jutalék

71

Hatósági  díjak

14

Biztosítás

56

Összesen

141

 

Egyéb ráfordítások

 

Megnevezés

2012 év (eFt)

Késedelmi kamat

1

Kerekítési különbözet

1

Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készlet

169

Összesen :

171

 

Az Egyesületnek 2012. évben vállalkozási tevékenysége után társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 


III. VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET

 

a./  Eszközök összetétele

 

Megnevezés                                                              Előző év (%)       Tárgyév (%)

befektetett eszközök                                                   96,4                            98,2

összes eszköz                                                                                                                      

 

forgóeszközök                                                            3,6                              1,7

összes eszköz                                                                                                                      

 

b./  Források összetétele

 

Megnevezés                                                           Előző év (%)   Tárgyév (%)

 

saját tőke                                                                    89,7                            89,4

összes forrás                                                 

 

kötelezettségek                                                            10,3                            9,5

összes forrás                                                                                                                        

 

c./ A pénzügyi helyzet, a likviditás alakulása

 

Megnevezés                                                          Előző év (%)    Tárgyév (%)         

Pénzeszköz

Likviditási mutató =                                                                           111,6               21,2

rövid lejáratú kötelezettségek

 

Forgóeszközök

Likviditási mutató =                                                                           167                  55,7

rövid lejáratú kötelezettségek

 

A rövid lejáratú kötelezettségek fedezetére a pénzeszközök összege nem elegendő, a forgóeszközök értéke több mint a fele a rövid lejáratú kötelezettségek értékének.

 

 

d./ A vagyoni helyzet

Saját tőke

Tőkeellátottság =                                                                                89,7                 89,4                

eszközök összesen

 

Kötelezettségek

Eladósodottság aránya =                                                                    10,3                 9,5                  

eszközök összesen

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.


IV. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

 

Mérlegen kívüli tételek nincsenek.

 

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 1 fő.

A vezető tisztségviselőnek 1.854 eFt bérköltség került kifizetésre, melyet 441 eFt szociális hozzájárulási adó terhelt. Reprezentációs költségünk 2012-ben 168 eFt volt.

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

A számviteli törvény által előírt - a kiegészítő mellékletben nem részletezett - kötelező tartalmi elemek az Egyesület tevékenységére nem jellemzők.

 

A beszámoló aláírására jogosult:

Deák Szilvia

elnök

lakcíme: 1083 Budapest, Illés u. 16.

 

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Bánszeginé Hegedűs Etelka,

lakcíme: 1164 Budapest, Bóbitás út 54. 02. 16.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 002932

 

 

Támogatási program keretében 2012-ben az Egyesület a 2012-ben a korábban az SZJA 1%-ából kapott összeget illetve az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési célú támogatás összegét használta fel. Visszatérítendő támogatást az Egyesület nem kapott.

 

SZJA 1% felhasználása:

Az Egyesület 2011-ben 1.375 eFt SZJA 1%-ból származó bevételt kapott és 2010-ről 250 eFt összeget tartalékolt. Ezek felhasználásáról a 11KOZ nyomtatványban a következő adatokat szerepeltette:

Működésre felhasznált összeg: 808 eFt

Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 817 eFt.

Ebből:

-        időszaki ingyenes lap kiadás költsége: 340 eFt

-        könyvkiadás költsége: 145 eFt

-        könyvtárbővítés: 191 eFt

-        kiállítások bővítésének anyagköltségei: 62 eFt

-        Meseház új előadáshoz felhasznált anyagok: 79 eFt

azaz Személyi felhasználás: 0 eFt, Dologi felhasználás: 1.625 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

 

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési célú támogatás 30 eFt-ját nyomtatási költségekre, irodaszerekre és „A természet adta gyógynövények a családi patikában" program reprezentációs költségeire fordította, azaz Személyi felhasználás: 0 eFt, Dologi felhasználás: 30 eFt, Felhalmozási felhasználás: 0 eFt volt.

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 


A 2012. évben végzett főbb tevékenységek programok:

- Egyesületünk központjaiban országszerte és havonta több alkalommal tartottunk kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív beszélgetéseket, szemináriumokat.

- Tanulási, írási, kommunikációs készségeket fejlesztő 3-4 részes szemináriumokat tartottunk több alkalommal.

- Novemberben a Filozófia Világnapját változatos programokkal ünnepeltük meg.

- 18 alkalommal indítottuk el filozófiai előadássorozatunkat, amelyre több mint 100-an iratkoztak be.

- Januárban megrendeztük, hagyományos filozófiai konferenciánkat, amelyen az előző év kutatási és tanulmányi eredményeit tekintettük át.

- Bővítettük, fejlesztettük könyvtárunkat.

- Megújítottuk az írói tehetséggel megáldott fiatalok számára létrehozott pályázatunkat, amelyet 2012-ben 18. alkalommal írtunk ki, immár Novella- és esszépályázat címmel. Idén először fotó pályázatot is hirdettünk, amelyet egy országosan 5 városban tartott fotózásról szóló szeminárium alapozott meg. Mindkét pályázatra több száz munka érkezett.

- A fotópályázat legjobbjaiból kiállítást állítottunk össze.

- Kiadtuk Pierre Poulain: A lencsén át a bölcsességig című fotózásról szóló könyvét

- Részt vettünk a Sziget fesztiválon, Győrben egyetemi napokon, a tatai Vadlúdsokadalmon, Budapesten a Dzsungelvillamos játékban, Egerben több városi rendezvényen. Tartottunk programot a Szépművészeti Múzeumban.

- Egyesületünk Meseházának tagjai 2012-ben 26 gyerekfoglalkozást tartottak, az Egyesület budapesti, győri és szegedi központjaiban, Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, az Óbudai Múzeumban, a Füvészkertben, az Ugocsa utcai Gyerekkönyvtárban, Szegeden a Hídi-vásáron és Sopronban is.

-  A Fővárosi Önkormányzattal 2003-ban kezdődött együttműködés keretében tartottunk két Gellért-hegy tisztítási akciót, amelyekhez iskolákból érkezett csoportok és magánszemélyek is csatlakoztak. Megtisztítottuk a turistautak környékét, játszótereket, festettük az utakat övező fémkorlátokat, padokat, képzett ipari alpinistáink pedig a nehezen hozzáférhető meredélyek takarítását végezték el.

- Természetvédelmi csoportunk rendszeresen szervezett tereptisztításokat és környezetvédelmi képzéseket a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén. Az ökológiai akciókban mintegy 300-an vettek részt.

- Egyesületünk központjaiban szerveztünk ruha- játék és hasznos tárgygyűjtést, amelynek eredményét Pécsre, a Családok Átmeneti Otthonába juttattuk el.

-  Kórusunk többször szerepelt a Szivárvány Idősek Otthonában, és többször tartottunk rászoruló gyerekeknek matematika-fizika korrepetálása