Azt mondták… a szavakról

Olvasás„Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, az erkölcs és a művészet nem virágzik; ha az erkölcs és a művészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen; ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hová lépjen és mit tegyen. A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká s a szavakat tettekké tegye. Nem tűri, hogy szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.”
Konfuciusz

„A szó mélyen érint: tetszés szerint leszünk alakíthatóak, ha lelkünkben megrögződik a gondolat lenyomata, ha a ragyogó lendületet nem fogja el nyomban a tömeg, a nemes dolgok ellenkezője; kevesen tudták hazáig vinni azt, amit megértettek.”
Seneca

„Aki békés, hasznos és igaz szavakat szól, melyek senkit meg nem bántanak, azt nevezem bölcsnek.”
Dhammapada

„A helyes beszéd arra késztet, hogy előbb gondolkodjunk, és csak aztán nyissuk szóra a szánkat. Mielőtt hangot adnánk az első, érzelmek kiváltotta gondolatnak (ez valójában nem is nevezhető gondolatnak), előbb végig kell gondolnunk szavaink hatását.”
Delia Steinberg Guzmán

„A helytelenül és ügyetlenül alkalmazott szavak szembeötlő módon béklyóba verik az értelmet.”
Francis Bacon

„A helytelen kifejezés nemcsak önmagában hibás, hanem rossz hatással van a lélekre is.”
Platón

„Ne mondd mindig, hogy mit tudsz, de mindig tudd, hogy mit mondasz.”
Tiberius Claudius

„Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig-meddig tudja, hogy mit mondjon.”
Kosztolányi Dezső

„Az igazi ékesszólás: elmondani mindent, amit kell, és csak azt mondani, amit kell.”
François de La Rouchefoucauld

„Sokat vagy jól beszélni két külön dolog.”
Szophoklész

„Nem hiába mondom, hogy az Isten rosszul teremtette az embert, ki kellett volna mérnie a szavakat, mint a búzakalászba a szemeket, hogy ennyi és annyi jut egy-egy emberi nyelv számára, például egy milliárd szó, ha ezeket ledarálta az utolsóig, megdermedne a nyelv és meg nem mozdulna többé, akkor aztán jobban meggondolnák az emberek, hogy mit beszélnek s nem pazarolnák a szókészletüket üres, valótlan fecsegésre.”
Mikszáth Kálmán

„A beszéd művészete – mély gondolat, kevés szó.”
Khioszi Tatiosz

„Akkor beszélj, ha biztos vagy abban, hogy szavaid értékesebbek a hallgatásodnál.”
Delia Steinberg Guzmán

„Két fülünk van, és csak egy szánk,
hogy jusson eszünkbe, kétszer annyit
kell hallgatni, mint beszélni.”
Talmud

„Ne válaszd szét gondolataid szavaidtól, és terveid megvalósulnak. Isten gyűlöli a hamis szavakat, megveti a kétszínűséget.”
Amenemope intelmei

„A tett tüzére jeget fú a szó.”
William Shakespeare

„Ezer szó sem hagy az emberben olyan mély nyomot, mint egyetlen tett.”
Henrik Ibsen

„Mint a virág, ami szépen virít és szép a színe, de nincs illata, olyan a meddő szó, annak a szava, aki beszél, de nem úgy cselekszik.
És mint egy pompás virág, aminek szép a színe és kellemes az illata, olyanok a termékeny szavak, annak a szavai, aki beszél, és aszerint cselekszik.”
Dhammapada

„Az igaz szavaknak van valamilyen alakító és tisztító erejük.”
Márai Sándor

„Mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek.”
Jókai Mór

„Nem ragad el téged az előadás heve, s nem visz a kitűzött határon túl. Sok írót arra késztet valamilyen tetszetős szó szépsége, hogy azt írja, ami nem állt szándékában. Ez veled nem történik meg; minden írásod tömör, s az alkalomhoz illik. Épp annyit mondasz, amennyit akarsz, s többet fejezel ki, mint amennyit mondasz. Ez még fontosabb dolgot bizonyít: világos, hogy a lélekben sincs semmi fölösleges, semmi dagályos.”
Seneca

Olvasás„Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel.”
Kosztolányi Dezső

„A lélek tükre a beszéd.”
Seneca

„Vigyázz, hogy ne beszélj megfontolatlanul; amikor a szív nyugtalan, gyorsabban szállnak a szavak, mint a szél a víz felett.”
Amenemope intelmei

„Az emberi szív olyan, mint egy magtár: sokféle választ rejt magában; válaszd ki a megfelelőket, és azokkal fejezd ki magad, de vigyázz, hogy a rosszakat magadban tartsd.”
Ani írnok intelmei

„Nem forraszt a szó szívet szívekhez,
Ha nem szívedből érkezett.”
Goethe

„Nem mindenki beszél ugyanúgy, ki-ki másképpen fejezi ki gondolatait és érzelmeit, és a szavak nem mindig adják vissza a gondolatokat és érzelmeket. Jobban mások szívébe kell látnunk, és törekednünk arra, hogy filozofikusabban és intuitívabban beszéljünk.”
Delia Steinberg Guzmán

„A szavak valódi jelentéstartalma saját belső világunk egyedisége miatt nem egyforma. Ezért nagyon fontos az őszinteség, tisztázni kell, hogy jól értjük-e egymást.”
Bagdi Emőke

„A varázsigék mindig a lehető legegyszerűbb szavak.”
Mérő László

„Néha már úgy hiszem, nagyon sok, talán minden a szavakon múlik, melyeket idejében kimond, vagy elhallgat, vagy éppen leír az ember.”
Márai Sándor

„Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el.”
Konfuciusz

„Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.”
Szemere Gyula

„Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni.”
Illyés Gyula

„Minden rossz mondat törött ablak, melyen át egy rossz gondolatra látni.”
Babits Mihály

„Mi sem pikánsabb, mint ha egy zseniális embernek modorosságai vannak; már persze ha ő rendelkezik velük, nem pedig azok vele; utóbbi szellemi elmeszesedéshez vezet.”
Friedrich Schlegel

„Ahogyan a lakmározásban s az öltözködésben megnyilvánuló fényűzés az állam betegségéről árulkodik, úgy a korlátokat nem ismerő stílus, ha eluralkodik, azt mutatja, hogy a lélek is, melyből a szavak kiszállnak, elbukott.”
Seneca

„A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!”
kínai közmondás

„A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van.”
Talmud

„Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot szít.”
Quintus Horatius Flaccus

„Gondolkodnunk kell, mielőtt megszólalnánk, megfontolva a szavainkat. A szavak erős szimbólumok, amelyek továbbadhatnak pozitív és termékeny ideákat, de sértőek és ártalmasak is lehetnek, ha nem tudjuk megválogatni és féken tartani őket, amikor a harag hatása alá kerülünk.”
Delia Steinberg Guzmán

„Érezted-e már a szavak érintését, amelyek simogattak, gyógyítottak, vigasztaltak, talajt csúsztattak a lábad alá – és tapasztaltad-e a szavak sebző, égető, jéggé dermesztő hatását, s azt, hogy olyan súlyosak néha, mint a föld egész terhe?”
Szepes Mária

„Vigyázz arra, mit mondasz, mert néha nagyobb sebet lehet ejteni egyetlen szóval, mint egy karddal.”
Jorge Angel Livraga

„Sose beszélj durván, mert a kiejtett durva szavak visszaszállhatnak rád. A dühös szavak fájdalmat okoznak, és ütésre ütés lesz a válasz.”
Egyiptomi intelem

„A sérült gyöngyszemet ki lehet csiszolni és visszanyerheti eredeti fényét, de a könnyelműen kiejtett szónak nincsen orvossága.”
Konfuciusz

„Sírni tud a szó,
magától is. – Ha tudod:
mosolyra tanítsd.”
Fodor Ákos

„A beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember igazmondó, kedvesen, jóakaróan szól, másokat nem zaklat fel.”
Bhagavad-gita

„A helyes beszédnek van ereje megbocsátani, szeretetet és reményt ébreszteni.”
Nhat Hanh Thich

„A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen.”
Teréz anya

„A kedves szavak nem kerülnek sokba… Mégis sokat érnek.”
Blaise Pascal

„Szótlanná tesz a
holmikorésmennyiért.
– Én beszélgetnék.”
Fodor Ákos

„Ezer haszontalan szónál többet ér egyetlen szó, amely nyugalmat ad.”
Dhammapada

„Az ember nem csak a szájával hallgat vagy beszél valamiről, hanem a lelkével is.”
Márai Sándor

„A figyelő fül oldja meg a beszélő nyelvet.”
Charlotte Brontë

„A belső csend úgy hat, hogy sem a szánkat elhagyó szavak, sem a szánkba érkező táplálék nem lépi túl a mértéket.”
Ji King

„A megfelelő szó megteszi hatását, de soha egyetlen szó sem lehet olyan hatásos, mint egy jól időzített szünet.”
Mark Twain

„Ha a mondat közepén csönd keletkezik, egy kicsike félre nem érthető csönd, az olyan mintha megnyílna halkan egy ajtó, s az ember betekintést nyer oda, ahol fontos dolgok éppen most születnek.”
Ancsel Éva

„A hallgatás művészete megelőzi a beszédét.”
Delia Steinberg Guzmán

photo credit: Julie Falk és Vincent Brassinne via photopin cc