Az Új Akropolisz: klasszikus értelemben vett filozófiai iskola

 
A filozófiát Szókratész óta életmódnak tekintik, amelyben az elméleti és gyakorlati tudás összhangba kerül. A klasszikus értelemben vett filozófia ezt a viszonyulást, a tanulás és a tanultak alkalmazásának igényét ébreszti fel az emberben.

A filozófia ezért nem elégszik meg az egyes képességek felszínre hozásával. Az ember teljességének megvalósítására törekszik, aki ezáltal közelebb kerül saját lényegéhez.

Filozófiai iskolánk tananyagát és módszereit is ez a szellemiség hatja át. Képzéseink hét szinten zajlanak.

A 2. és a további kurzusok látogatásának alapfeltétele a filozófiai bevezető kurzus elvégzése.

A tantervet egyéb szakosodott tanfolyamok és képzések egészítik ki.

A kurzusokat az egyesületben képzett instruktorok tartják.

 
 

  Filozófiai bevezető kurzus - a keleti és nyugati utak találkozása  

Mi az ember?                       Hogyan éljünk együtt?                      Merre halad a világ?

A három nagy kérdés megválaszolásához felelevenítjük a keleti és nyugati filozófia tanításait.

A megszerzett ismeretek a tanulás, az együttműködés és tapasztalatszerzés során életmóddá alakíthatók.

A kurzus három témakörre épül: etika, filozófiai politika, történetfilozófia.

Etika: mi az ember?

Az önmagát szemlélő ember kérdései: a sorsáról, választásairól, boldogulásáról, szenvedéseiről… életről és halálról.

Filozófiai politika: hogyan éljünk együtt?

A harmonikus emberi együttélés tényezői. Megvalósítható-e Seneca maximája: „Ember embernek szent”?

Történetfilozófia: milyen jövő vár ránk?

Van-e a történelemnek logikája, értelme, célja? A régebbi korok civilizációi válaszainak segítségével kutatjuk az emberiség múltját és jövőjét.

  A filozófiai bevezető kurzus programja  

  2. kurzus  

A második kurzus szintén három témakörből áll, amelyek a bevezető kurzus három részét mélyítik tovább.

Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe

A Bevezetés a keleti és nyugati bölcsességbe az életnek az emberre és a világegyetemre egyaránt érvényes törvényszerűségeit járja körül.

Pszichológia

A pszichológia elmélete és gyakorlatai a szunnyadó képességeink megnyilvánításában segítenek, nagyobb önismerethez és önuralomhoz vezetnek.

A filozófia a gyakorlatban

A Filozófia a gyakorlatban a hétköznapi élet próbáinak sikeres megoldását és az emberek közötti együttélés és összetartás megerősítését tűzi ki célul.

  A 2. kurzus programja  

  További kurzusaink  

A szimbólumok nyelve a különböző civilizációkban

- a szimbolikus gondolkodás megalapozása
- az elemek szimbolikája

Erkölcsfilozófia

- az élet és a halál kérdései
- a jó és a rossz megkülönböztetése
- az önirányítás
- erkölcsi témájú művek értelmezése

Szónoklattan (2 témakörben)

- Beszédtechnika
- Retorika

A filozófia története (5 témakörben)

- Ókori filozófia
- Középkori filozófia
- Modern filozófia
- Kortárs filozófia
- Keleti filozófiák

Összehasonlító vallástudomány

- a vallási nézetek kialakulása világszerte
- szövegolvasási gyakorlatok

Tudományfilozófia

- a tudomány mint világértelmezés
- a különféle tudományok kifejtési módszerei

Metafizikus esztétika

- a Szépségről szóló tanítások az ókortól napjainkig

Antropogenezis

- az ember eredete

Kozmogenezis

- a kozmosz eredete

Hermetikus tudományok

- Asztrológia
- Alkímia